Visionen 1 min läsning

Visionen är grunden för vårt strategiska utvecklingsarbete, och visar samtidigt vilka värden vi vill stå och leva för. Vår strategi fokuserar på livslångt lärande.

Vår vision beslutades av högskolestyrelsen i december 2014. Den ger en bild av den framtid som vi på Högskolan Dalarna vill skapa genom vårt dagliga arbete. Den sätter högskolan i ett större sammanhang och formulerar hur vi ser vårt uppdrag och den roll vi vill spela i samhället.

Uppdrag, värden och vision

Visionen är uppdelad i tre områden: vårt uppdrag, våra värden och vår vision.

Vårt uppdrag

"Vi samskapar bildning, utbildning och forskning i Dalarna och i världen." (Vår vision, pdf, sid 4)

Våra värden

"Öppenhet, mod och ansvar." (Vår vision, pdf, sid 5)

Vår vision

"Vi skapar öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle." (Vår vision, pdf, sid 6-7)

Strategi åren 2020–2026

Vår strategi fokuserar på livslångt lärande. Strategin handlar om högskolans fortsatta riktning framåt med utgångspunkt i visionen. Strategin är ett underlag för Högskolans verksamhet när det gäller att samordna utbildning, forskning och samverkan. (Vår strategi, pdf)

Från vision till handling - verksamhetscykeln

För att realisera visionen har högskolan en styrmodell för verksamhet och ekonomi som är integrerad med kvalitetsarbetet.

De högskoleövergripande styrdokumenten i modellen utgörs av visionen, och strategidokumentet Att leva visionen – prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019. Visionen är inte tidssatt, medan strategidokumentet är fyraårigt. Det strategiska kvalitetsarbetet vid Högskolan ska läggas upp utifrån dessa dokument.

Processen för verksamhetscykeln vid Högskolan kan på en övergripande nivå beskrivas som följer:

Illustration

Senast granskad: