Mål

Använd aktiva verb när du beskriver målen för en kurs, exempelvis redogöra för, analysera, konstruera, värdera, utföra, identifiera, beskriva, genomföra

Lärandemål ska ligga till grund för:
• Examination och betygssättning i kurserna
• Utvärdering och kvalitetssäkring av kurser och examina
• Beslut om antagning till och tillgodoräknande av utbildning

Kursens lärandemål ska uttrycka det studenten förväntas kunna efter avklarad kurs och formuleras med aktiva verb och tydliga formuleringar. Varje mål ska kopplas till aktuell examinationsform och vara väl avvägda med tanke på kursens innehåll, omfattning och förkunskapskrav. Målen ska också vara tydligt avgränsade mot varandra.

I kurshandboken kan målen konkretiseras ytterligare, kopplade till innehåll, lärandeaktiviteter, examinationer och betygskriterier, d.v.s. en beskrivning av den konstruktiva länkningen.

Om kursen består av delkurser ska det framgå vilka lärandemål som behandlas inom respektive delkurs.

Exempel examensarbete för generell examen/huvudområde:
Internationella relationer:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet Internationella relationer (IR), inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, tillämpliga metoder, och dess relevanta och aktuella forskningsfrågor.
  • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt bedöma relevant information i en specifik problemställning inom IR.
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och undersöka ett IR-problem.

Statsvetenskap:
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa kunskap och förståelse inom en fördjupad del av huvudområdet statsvetenskap, inbegripet kunskap om dess vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder, samt orientering om relevanta och aktuella forskningsfrågor.
  • visa förmåga att självständigt söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en statsvetenskaplig problemställning.
  • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa ett statsvetenskapligt problem samt att genomföra uppgiften inom givna tidsramar.

Värt att notera: En examensarbeteskurs kan alltså inte användas för två olika huvudområden eller i mer än en yrkesexamen.

Senast granskad: