Huvudområde med fördjupning

Huvudområde/-n

I det fall kursen ska ingå i ett eller flera huvudområden, ange detta/dessa här. För att en kurs ska kunna ingå i ett eller flera huvudområden måste godkännande inhämtas från aktuella huvudområdesansvariga.

En kurs som innehåller examensarbete kan bara ingå i ett huvudområde. Examensarbetet kan enbart ha utgång mot ett huvudområde och/eller en yrkesexamen. Detta för att ett examensarbete inte ska kunna åberopas i flera yrkesexamina eller flera huvudområden.

Fördjupningskod

För kurser som ingår i huvudområde anges kursens fördjupningsbeteckning enligt SUHF:s rekommendationer om beteckningar som visar kursens plats i den successiva fördjupningen i huvudområdet för generella examina och vilka kurser som innehåller examensarbete.

G1N grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav 
G1F grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
G1E grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen 

G2F grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
G2E grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, 
innehåller examensarbete för kandidatexamen

A1N avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav 
A1F avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav 
A1E avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen 
A2E avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen 

För kurser som inte ingår i huvudområde ska beteckningarna GXX (grundnivå) och AXX (avancerad nivå) användas. 

 

Senast granskad: