Examinationsformer

Kursens examinationsformer ska tydligt anges i varje kursplan. De anges i punktform och avser de former för examination som förekommer i olika delar av kursen.

Kursplanen ska inte specificera vilka examinationsformer som gäller för varje delkurs eller modul.

Exempel:
Kursen examineras genom:

  • seminarium.
  • skriftlig inlämningsuppgift.
  • skriftlig tentamen.
  • praktiska redovisningar.

Vid Högskolan Dalarna används normalt de beteckningar för examinationsformer (former för bedömning) som finns angivna i Regler för examination och tentamina. I dessa finns även utförliga instruktioner och information om möjligheten till avvikelser.

Senast granskad: