Aktivitetsplan

Högskolans studentrekryteringsarbete styrs av styrgruppen för studentrekrytering och högskolans studentrekryteringsstrategi. 

Tydligare profilering och starkare bild

Ett starkt varumärke gör det lättare att rekrytera studenter. För att skapa en stark och positiv bild av Högskolan Dalarna behöver vi arbeta med en tydligare, samstämmig kommunikation och gemensam syn på satsningar och prioriteringar. Studentrekryteringsarbetet är en del i arbetet med att stärka kännedomen, öka förtroendet för och skapa positiva attityder som bättre reflekterar de styrkor som finns idag.

Styrgrupp och strategi

För att ge en tydligare profilering, enad bild av Högskolan Dalarna, och bidra till att rätt rekryteringsinsater prioriteras för att uppnå verksamhetens målsättningar har högskolan en studentrekryteringsstrategi och en årlig studentrekryteringsplan. 

Studentrekryteringsstrategin och den årliga studentrekryteringsplanen beslutas av styrgruppen för studentrekrytering. 

Styrgruppen är ett beslutsstöd för ledningen som behandlar frågor av strategisk natur för att ge tydlighet och enighet för hela organisationen samt koppla ihop verksamhetsutveckling och marknadsföring. 

Styrgruppen för studentrekrytering är ett beslutsstöd för ledningen och består av vicerektor för utbildning (ordförande), vicerektor för forskning, prefekter, chef för studentservice, kommunikationschef samt studentrepresentant. Vicerektor för hållbar utveckling och samverkan adjungeras vid behov.

Aktivitetsplan

Personliga möten

Redan i oktober börjar vi träffa våra presumtiva studenter när vi har vårt ”Öppet hus för gymnasieskolorna i Dalarna”. Vi deltar sedan tillsammans med våra studentambassadörer vid utbildningsmässorna SACO i Stockholm och Kunskap och framtid i Göteborg. Våra besök på gymnasieskolorna i Dalarna sker från februari och pågår fram till april. Under mars bjuder vi in folkhögskolor till Öppet hus. Länets studievägledare träffar vi i februari med vår Högskoledag.

Programsidor på webbplats

Våra programsidor uppdateras tillsammans med programansvariga inför varje sökomgång så att de är enhetliga och tydliga med en gemensam struktur och innehåll som uppfyller tillgänglighetskraven. Texterna är målgruppsanpassade och sökoptimerade. 

På varje programsida finns en intervju i text och bild eller en kortare film med alumn och/eller student eller arbetsgivare som berättar om utbildningen. 

Studera.nu och andra databaser

Vi uppdaterar även de programtexter och sökord som finns i Högskolans utbildningsdatabas så att de sökoptimeras och anpassas bättre när informationen hämtas för olika publiceringar på till exempel studera.nu. och antagning.se.

studera.nu

antagning.se

Kampanj i sociala medier under sökperioder

Under de tidiga sökomgångarna, som startar 15 februari och 15 augusti, samt under de ordinarie sökomgångarna som startar 15 mars och 15 september fram till sista ansökningsdag för respektive sökomgång genomförs studentrekryteringskampanjer i sociala medier. 

Kampanjer

Information inför studier

För att säkerställa att våra blivande studenter får den information som efterfrågas, i rätt tid, i rätt format/kanal från rekrytering, söktillfälle, antagning till välkomstceremoni har vi tillsammans med gymnasieelever, studenter och studentkåren utarbetat materialet indelat i olika faser. All kommunikation löper som en röd tråd mellan de olika faserna.

Kommunikationsinsatser inför studiestart

Välkomstceremoni

Inför varje terminsstart välkomnas våra studenter med en välkomstceremoni. 

Evenemang och ceremonier

Studentbank

För att genomföra våra aktiviteter och evenemang tar vi hjälp av våra studentambassadörer.  

Arbeta som studentambassadör

Senast granskad:
Kontakt
Avdelningen för kommunikation
Senast granskad: