Lokalisering av sammanhållna akademiska miljöer

Arbetet för att utveckla de sex sammanhållna akademiska miljöerna vid högskolan fortsätter. En översyn av var respektive miljöer ska vara placerad, på Campus Falun eller Campus Borlänge, kommer att göras under våren 2023.

Bakgrund

Organisatoriska och strukturella förändringar genomfördes 2020–2021 för att skapa förutsättningar att uppnå strategimålen, bland annat ombildades tre akademier med sex forskningsprofiler till fem institutioner med sammanhållen styrstruktur för utbildning och forskning. Arbetet som nu görs är ett arbete att fortsätta utvecklingen av de sammanhållna akademiska miljöerna. 

Genom att samlokalisera medarbetarna inom respektive sammanhållen akademisk miljö skapas möjlighet till än mer kreativitet och utveckling. 

Flera redan tagna beslut sätter ramarna för placeringsorten. Bland annat är det redan beslutat att den sammanhållna akademiska miljön för information och teknik ska vara placerad vid nya Campus Borlänge, respektive att den sammanhållna akademiska miljön för hälsa och välfärd ska vara placerad vid Campus Falun. Det långsiktiga målet är att lokaliseringen på de båda orterna ska vara samlad, i de lokaler högskolan har och högskolan bygger.

Process inför beslut

Rektors ledningsråd och representanter (verksamhets- och studentföreträdare) från högskolestyrelsen ingår i styrgruppen för processen som ska leda fram till ett beslut av lokaliseringen. Processen inleds med datainsamling. När den är klar kommer olika alternativ att tas fram utifrån de givna beslutsramarna. Däremellan sker synpunktsinsamling där medarbetare bjuds in att delta i processen. Högskolestyrelsen fattar beslut om placering för respektive sammanhållen akademisk miljö i juni 2023. Därefter kommer en flyttplan för berörda institutioner arbetas fram, flytt sker sedan under 2024. Processen leds av Elisabeth Daunelius på uppdrag av Katarina Johansson, högskoledirektör. 

Information om processen

Medarbetare kommer få information om arbetet som pågår via nyheter på medarbetarwebben och bjudas in till informationsforum. Information ges även i samband med att institutionerna träffas, exempelvis i institutionernas ledningsråd, IL. Kontinuerlig information sker också i forum för Medbestämmandelagen (MBL). 

Synpunkter kommer också finnas möjlighet att lämna, se tidplan. 

Tidplan

2022

  • November–december: Insamling av data som kan tänkas påverka beslutsprocessen.

2023

2024

  • Flytt genomförs.
Senast granskad: