Kostnadsbesparingar för IIT inför år 2024 / Cost Savings for IIT for 2024

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Institutionen för information och teknik har fått i uppdrag att kostnadsbespara cirka 15 miljoner kronor, vilket motsvarar 11 procent av budgeterade intäkter. This information is available in English.

I budget som lämnades in i maj redovisade institutionen ett underskott på 27 miljoner kronor för 2024. Rektor beslutade i början av augusti att cirka 15 miljoner av dessa ska hämtas hem genom kostnadsbesparingar.

– Min bedömning är att sparkravet på 15 miljoner kronor till största del måste åstadkommas genom personalneddragningar. Hur det ska ske återkommer jag till när vi har kommit längre i processen, säger Joakim Storck prefekt vid IIT.

Rektors beslut innebär att institutionen har rådighet över hur de 12 miljoner som återstår till de aviserade underskottet på 27 miljoner kronor ska hämtas in. Det ska ske på sikt och kan göras genom att exempelvis öka andelen externa forskningsmedel och fortsätta översynen av utbildningsutbudet för att öka antalet studenter. All verksamhet vid institutionen kommer ses över med målet att anpassa verksamheten på ett så genomtänkt sätt som möjligt, meddelade Joakim Storck, prefekt, vid onsdagens institutionsmöte.

En åtgärdsplan ska tas fram till den 30 oktober 2023. Därefter ska åtgärderna vara genomförda senast 1 januari 2024. De närmaste dagarna inleds en dialog med arbetstagarorganisationerna, vilket även inkluderar risk- och konsekvensanalyser.

Bakgrunden till uppdraget är att Högskolan Dalarna som helhet ser över och anpassar verksamheten utifrån den ekonomiska situationen inför 2024, för att kunna lägga en grund för ett starkt lärosäte framåt. Samtliga institutioner och verksamhetsstödet berörs med krav på resultatförbättringar och i vissa fall kostnadsbesparingar.

Under hösten kommer information kontinuerligt att lämnas, bland annat genom informationsmöten och på medarbetarwebben. Om du har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta närmaste chef.

Senast granskad:
Senast granskad: