Högskolans verksamhetscykel

Verksamhetscykeln är högskolans process för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten. Den säkerställer högskolans övergripande resursprioritering och utgör en central del i högskolans ledningssystem.

Arbete pågår!

Sidan och informationen är under uppbyggnad. Verksamhetscykelns övergripande struktur beslutades av rektor i juni 2021 och implementeras successivt under 2022/23.

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner ligger till grund för den högskoleövergripande verksamhetsplaneringen. Verksamhetsplanerna innehåller planering av verksamheten, budgetering och riskanalys för kommande år. Verksamhetsplanerna ska säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och med hög kvalitet för att nå högskolans strategiska mål. Beslut om verksamhetsuppdrag till institutionerna och verksamhetsstödet fattas av rektor.

Till stöd för sin planering har institutionerna och verksamhetsstödet omvärldsanalys, långtidsplanering och långtidsbudget samt högskolans inriktningsverksamhetsplan.

(länk till omvärldsanalysrapporten)

Modell för verksamhetscykel

Verksamhetscykeln består av flera parallella årsprocesser:

  • Långtidsplaneringen säkerställer att högskolan planerar för att nå strategiska mål på lite längre sikt.
  • Verksamhetsplaneringen syftar till att planera verksamheten för kommande år.
  • Genomförande och uppföljning innevarande år syftar till att kontinuerligt följa verksamheten.
  • Utvärdering och analys av tidigare års verksamhetsuppdrag ska ge stöd åt verksamheten att ständigt utvecklas.verksamhetscykel_skiss_2023_.png
Bildtext: Övergripande beskrivning av Högskolan Dalarnas verksamhetscykel. Verksamehtscykeln är under uppdatering för 2023, bland annat föreslås rektors beslut om HDas verksamhetsplan att tidigareläggas.


Ansvaret för att hålla samman högskolans verksamhetscykel ligger på avdelningen för stöd till ledning och styrning. Inom avdelningen finns en grupp, verksamhetsstyrningsgruppen, som har ansvar att operativt hålla samman verksamhet- och budgetplanering samt uppföljning på högskoleövergripande nivå. Verksamhetsstyrningsgruppen leds av chefen för avdelningen för stöd till ledning och styrning och i gruppen ingår även chefen för avdelningen för ekonomi och upphandling.

Inriktningsverksamhetsplan

Inriktningsverksamhetsplanen syftar till att säkerställa att verksamhetsplaneringen vid institutionerna och verksamhetsstödet ligger i linje med högskolans strategi och högskoleledningens viljeinriktning avseende högskoleövergripande prioriteringar.

Inriktningsverksamhetsplanen diskuteras med högskolestyrelsen under första kvartalet och ska säkerställa att institutionerna och verksamhetsstödet får långsiktiga planeringsförutsättningar inklusive preliminära ekonomiska ramar.

Underlag till inriktningsverksamhetsplanen är bland annat omvärldsvärldsanalys och analyser av interna granskningar, studentkårens långsiktiga planering och uppföljning samt intern verksamhetsuppföljning och dialog.

Institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplaner och uppdrag

Institutionernas och verksamhetsstödets arbete med verksamhetsplaner och uppdrag tar sin utgångspunkt ur tre huvudsakliga områden:

  • Högskolans inriktningsverksamhetsplan.
  • Utvecklingsförslag och åtgärder som identifierats inom ramen för nämndernas planerade granskning av utbildning och forskning.
  • Utvecklingsområden och prioriterade åtgärder som identifierats i det operativa och kontinuerliga kvalitetsarbetet.

Med utgångspunkt i dessa områden tar institutioner och verksamhetsstödet fram verksamhetsplaner vilket inkluderar huvuduppdrag och förslag på prioriterade kvalitetsuppdrag.

Verksamhetsuppdragen syftar till att förtydliga det löpande uppdraget. Huvuduppdragen, som är gemensamma för samtliga institutioner, är i normalfallet statiska från år till år. De prioriterade kvalitetsuppdragen utgör aktiviteter som planeras för kommande år för att nå den långsiktiga strategiska inriktningen. Institutionernas, utbildnings- och forskningsnämndens samt verksamhetsstödets verksamhetsuppdrag tillsammans med ekonomiska ramar beslutas av rektor.

Högskolans verksamhetsplan

Högskolans verksamhetsplan baseras på inriktningsverksamhetsplanen samt institutionernas och verksamhetsstödets verksamhetsplanering. Högskolans verksamhetsplan presenteras tillsammans med övergripande budget för högskolestyrelsen. Högskolestyrelsen beslutar om budget och ställer sig bakom verksamhetsplanen. Föregående års verksamhetsplan följs upp i samband med att styrelsen fastställer årsredovisningen under årets första kvartal.

Högskolans verksamhetsberättelse

Uppföljning och analys av föregående års verksamhetsplaner och uppdrag summeras i en verksamhetsberättelse för högskolan. En heldagsdialog genomförs på våren där verksamhetsberättelser för institutioner, utbildnings- och forskningsnämnden och verksamhetsstödet föredras och diskuteras tillsammans med rektorsfunktionen. Efter dialogen sammanfattas verksamhetsberättelserna i en högskolegemensam verksamhetsberättelse, som syftar till att följa upp högskolans verksamhetsplan. Verksamhetsberättelsen ligger till grund för inriktningsverksamhetsplanen som startar upp det kommande årets verksamhetsplaneringsarbete.

Senast granskad:
Senast granskad: