Ledningssystem

Högskolan Dalarnas ledningssystem beskriver övergripande högskolans sätt att arbeta för att säkra kvaliteten i verksamheten.
Arbete pågår!

Sidan är under uppbyggnad. Ledningssystemet beskrivs via medarbetarwebben och hänvisar till beslutade regler, handläggningsordningar och arbetssätt. 

I ledningssystemet visas de strukturer och processer som ledningen använder för att styra verksamheten, som används för att fullgöra verksamhetens uppgifter och för att nå uppsatta mål.

Högskolan Dalarna är en statlig myndighet som lyder under regeringen. Högskolans övergripande verksamhet leds av högskolestyrelsen. Rektor är myndighetschef och direkt underställd styrelsen. Som statligt lärosäte regleras verksamheten exempelvis av högskolelagen och högskoleförordningen. Högskolans organisation framgår här.

Högskolans uppdrag

Högskolan får årligen riktlinjer från regeringen årligen via regleringsbrev. Det anger mål och anslag för lärosätets verksamhet och det innehåller särskilda uppdrag som regeringen kan lägga på ett lärosäte. Nationella styrdokument sätter ramar och yttre strukturer för lärosätets verksamhet. Högskolans vision, mål och strategi skriver fram prioriteringar.

Högskolans, styrelsens och rektors uppdrag beskrivs i arbetsordningen för Högskolan Dalarna. Arbetsordning Högskolan Dalarna (pdf)

 

Högskolans ledningssystem

Högskolans ledningssystem syftar till att beskriva högskolans arbetssätt för att säkra kvaliteten i verksamheten och styra den. Högskolans ledningssystem är uppbyggt runt en verksamhetscykel, som är en process för att planera, genomföra, följa upp och analysera/förbättra verksamheten. I ledningssystemet ingår flera olika systematiska årshjul som i sin helhet utgör Högskolan Dalarnas ledningssystem.

ledningssystem_skiss.png

Bildtext: Illustrationen visar en övergripande skiss över ledningssystemet samt syftar till att förklara kopplingen mellan verksamhetscykeln och ledningssystemet. Delar av verksamhetscykeln är också del i det systematiska kvalitetsarbetet.

 

Ledningssystemet säkerställer systematiken för att årshjulen kuggar i verksamhetscykeln på ett ändamålsenligt sätt samt att processer och styrdokument är tillgängliga.

Ansvaret för att kvalitetssäkra respektive årshjul ligger hos den funktion som har det som huvuduppdrag, till exempel har avdelningen för HR i uppdrag att ansvara för årshjulet för systematiskt arbetsmiljöarbete. Resultatet från till exempel medarbetarenkäter går sedan in i verksamhetscykeln som del av omvärldsanalysen och uppföljningen inför kommande års verksamhetsplanering.

Andra exempel på aktiviteter och processer som finns i ledningssystemet: 

Högskolans verksamhetscykel

Verksamhetscykeln är högskolans process för planering, genomförande och uppföljning av verksamheten.

Högskolans verksamhetscykel

Högskolans system för systematiskt kvalitetsarbete

Vid Högskolan Dalarna bedrivs ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete. 

Högskolans system för systematiskt kvalitetsarbete

Senast granskad: