Information om covid-19 för medarbetare

Här har vi samlat aktuell information om Högskolan Dalarnas hantering av covid-19. Vänd dig till närmsta chef för ytterligare frågor som rör din vardag som medarbetare

2022-02-08: Uppdaterad information om undervisning och hemarbete. Information som inte längre är aktuell utifrån att restriktioner och allmänna råd tas bort 9 februari 2022 har avpublicerats.

De flesta pandemirestriktioner och allmänna råd tas bort från och med 9 februari 2022. Vissa råd och rekommendationer kommer fortsatt ligga kvar. Det gäller bland annat särskilda råd till ovaccinerade och att alla som får symtom på covid-19 bör stanna hemma och undvika kontakt med andra. Högskolan Dalarna följer Folkhälsomyndighetens myndighetsrekommendationer.   

De flesta åtgärder upphör 9 februari (Folkhalsomyndigheten)

Skydda dig själv och andra – rekomendationer om covid-19 (Folkhälsomyndigheten) 

Undervisning och examination

Huvudregeln är att fortsätt planera och genomföra undervisning och examination i sin ordinarie form enligt vad som är fastställt i kursplan.  Om justering av undervisningsform- och eller examinationsform har skett med anledning av pandemin ska planering för successiv återgång till undervisning och examination i ordinarie form göras.  

Ändra undervisnings- och/eller examinationsform vid särskilda skäl

Det är möjligt att till och med den 5 juni 2022 ändra undervisnings- och/eller examinationsform vid särskilda skäl med anledning av covid-19. Om detta görs är det viktigt att studenterna informeras i god tid.   

Rutinbeskrivning för möjlighet att ändra undervisnings- och/eller examinationsform vid särskilda skäl 

Om examination vid Högskolan Dalarna

Återgång till arbetsplatsen

Respektive chef ansvarar för att planera för en successiv återgång till arbetsplatsen och tydligt kommunicera den till medarbetarna. Angivelser angående placeringsort i anställningsavtalet gäller.  Högskolans målsättning är att återgången ska vara genomförd till 1 april 2022. 

Att återgången sker successivt är enligt linje med Folkhälsomyndighetens råd för att säkerställa att exempelvis inte en hel arbetsgrupp insjuknar samtidigt i samband med att de träffas på arbetsplatsen.  

Kontorsutrustning som har tagits med hem under pandemin ska åter till arbetsplatsen i samband med återgång.  Utrustningen ska vara åter senast 1 april 2022. Högskolan bekostar eller ombesörjer inte några transporter – utan det får utförs av respektive medarbetare. Skulle skärmen gå sönder står arbetsgivaren för kostnaden, under förutsättning att normal försiktighet har iakttagits.  

Evenemang, konferenser och samlingar

Evenemang, konferenser och samlingar kan genomföras som planerat.  

Vid avdelningskonferenser är det respektive ansvarig chef som ansvarar för genomförandet och att det är i linje med den successiva återgången till arbetsplatsen.  

Sjukdom

Medarbetare och studenter ska stanna hemma om de har symptom på covid-19 och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndigheten)

Vaccination

Du har möjlighet att vaccinera dig mot covid-19 på arbetstid utan löneavdrag. Stäm av med din närmaste chef innan du bokar in en tid på arbetstid. En chef får inte kontrollera om en medarbetare är vaccinerad eller ej.

Som medarbetare på Högskolan Dalarna har du möjlighet att vaccinera dig hos Region Dalarna trots att du inte är folkbokförd i Dalarna. Ange detta i samband med att du bokar dig tid för vaccination. 

Vaccination mot covid-19 på arbetstid (Tidigare nyhet på medarbetarwebben)

Om vaccin mot covid-19 (1177.se)

Övrigt

Frågor om covid-19 och ditt arbete

Vänd dig till närmsta chef för frågor som rör din vardag som medarbetare. Vid övriga frågor kontakta support.

support@du.se

Samording av högskolans arbete relaterat till covid-19

Högskolans arbete att följa pandemins utveckling och dess påverkan på verksamheten samt utarbeta förslag till rektorsbeslut kopplat till covid-19 leds av högskoledirektören och en planeringsgrupp bestående av representant för prefekterna, avdelningen för HR, avdelningen för fastighets- och campusplanering, biblioteket, avdelningen för studentservice och utbildningsadministration, samt en kommunikatör. Gruppen rapporterar om sitt arbete i samband med Rektors ledningsråd. Gruppen är för närvarande vilande. 

Senast granskad:
Senast granskad: