Tips om vad du kan tänka på vid kollegiala valen

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samtliga val som sker under våren 2021 är kollegiala val av kollegiala ledamöter. Men vad innebär det att vara kollegialt vald och ska du som nominerar och/eller rösta tänka på något speciellt? Här får du svaret.
Hand som håller i en lapp med ett frågetecken på

Under maj genomförs flera val vid Högskolan Dalarna: Val till utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) och val till respektive institutionsledningsråden (IL). Valen är kollegiala val vilket innebär att det är lärar- och forskarkollegiet som väljer in kollegiala ledamöter i dessa organ. Och just nu, 17-21 maj kan kollegiet nominera kandidater till valen.

Men vad innebär det att vara kollegialt vald och vad ska de som nomierar och/eller röstar tänka på? Prodekan Katherina Dodou svarar på dess grundläggande och viktiga frågor. 

Kollegialitetsprincipen ska ligga till grund för de valda ledamöternas arbete – vad innebär det?

Porträtt av Katherina

 – I båda sammanhangen, i UFN och i IL, handlar det om att företräda ett akademiskt allmänintresse i form av god vetenskaplig kompetens och ett gott omdöme. Det är mycket viktigt att komma ihåg. En kollegial ledamot är alltså inte en representant för en avdelning, en befattning, en forskningsgrupp eller annan gruppering på institutionen eller på högskolan.

Som ledamot i IL handlar det om att ha hela institutionens bästa för ögonen; i UFN är det lärosätets bästa som behöver värnas.

Kollegialt valda ledamöters främsta uppgift är att garantera kvalitet baserad på vetenskapliga normer oavsett om detta gäller anställningsärenden, forskningsstrategiska beslut, utbildningars utformning och dimensionering, särskilda satsningar eller kvalitetssäkring och- utveckling av utbildning och forskning.

Vad är den skillnaden mellan att det nu väljs kollegiala ledamöter gentemot tidigare?

Den stora skillnaden är i valen till IL. IL är ju ett nytt organ där linje och kollegium möts. IL är ju ett nytt organ sedan årsskiftet som ett led i implementeringen av högskolans strategi. Strategins intention är att operativa och strategiska frågor som rör den akademiska verksamheten – det vill säga utbildning och forskning – i högre grad ska diskuteras utifrån vetenskapliga kriterier. Här har de kollegiala ledamöterna en avgörande roll. 

Ledamöterna i IL hanterar övergripande frågor för högskolan så som budget, arbetsmiljö och kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring av forskning och utbildning för institutionen. Men också strategiska frågor. I UFN:s instruktion till valberedningarna finns en sammanställning av olika typer av ärenden som IL kan komma att hantera. Valberedningarna har uppmanats sprida informationen vidare till lärar- och forskarkollegiet, fråga gärna efter den!

Vad kan jag som nominerar och/eller röstar tänka på?

Nominering sker 17-21 maj

Det är ytterst viktigt att du som nominerar och/eller röstar tänker på att IL och UFN behöver vara funktionsdugliga. Därför är det också viktigt att engera sig i valet. 

För IL handlar det om att tänka på att samtliga beslut om verksamheten i den nya organisationen fattas av prefekten. Hen behöver i rådet ha tillgång till kloka kollegiala ledamöter som tillsammans har breda och djupa erfarenheter av olika frågor som rör forskning och utbildning.

Här är ett exempel som diskuterats vid UFN:s sammanträden och senast med kollegiala ledamöterna i de interimistiska institutionsledningsråden den 11 maj och som kan ge bra vägledning i hur man ska tänka när man nomierar och eller/röstar:
På institutionsledningsråden kommer frågor om professorsanställningar och docentmeriteringsärenden, liksom fördelningsprinciper för forskningsmedel att hanteras. Samtliga är frågor som i den tidigare organisationen hanterats av forskningsprofilsledningarna. För att institutionsledningsrådet ska kunna kvalitetssäkra dessa och liknande ärenden är det viktigt att man har kollegiala ledamöter som har erfarenheter exempelvis av att bedöma forskning, att sakkunniggranska befordringsärenden samt att bygga akademiska miljöer.

Därför är UFN:s rekommendation att en majoritet av de kollegiala ledamöterna är seniora och att minst en är professor. Detta innebär såklart inte att kollegialitet är likställt med vetenskaplig senioritet eller för den delen att frågor om utbildning skulle vara sekundära på något sätt. Däremot är det viktigt att IL har de kompetenser som behövs för att genomföra sitt arbete.

Detsamma gäller såklart UFN, vars främsta uppdrag är att bevaka att hög kvalitet upprätthålls i utbildning och forskning.

Ta del av en beskrivning av de kollegiala nämnderna

Senast granskad:
Senast granskad: