Stödets organisation: Styrgruppens förslag – två avdelningar slås samman och ett förtydligat uppdrag om forskningsstöd

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Styrgruppen för delprojekt 5, stödets organisation, föreslår att ledningen går vidare med mindre organisationsförändringar för att kunna arbeta vidare med stödets arbetssätt och tillhandahållande av ett ändamålsenligt stöd.

Styrgruppen för delprojekt 5, stödets organisation, föreslår att ledningen går vidare med mindre organisationsförändringar för att kunna arbeta vidare med stödets arbetssätt och tillhandahållande av ett ändamålsenligt stöd. Förslaget tar avstamp i de remissvar som inkommit och tidigare utredningar både inom delprojektet och tidigare vid högskolan. Förslaget överensstämmer med de förslag som externa utredare inom delprojekt 5 har tagit fram och som i remissvaren lyftes upp som positivt från organisationen.  

Styrgruppen föreslår att:

  • Utbildnings- och forskningskansliet (UFK) och rektors kansli bildar tillsammans en avdelning. Rollen som avdelningschef utlyses.
  • En avdelning formeras som ansvarar för forskningsstödet. Nuvarande avdelningen KTP föreslås formeras om och få ett nytt uppdrag att ge stöd till och nyttiggörande av forskning och samverkan. Byte av namn på avdelningen ska utredas.
  • Delprojekt 5 avslutas när ovanstående har lagts fram till beslut.
  • Det fortsatta arbetet med att ha dialog om arbetssätt, samarbetsytor och stödets innehåll fortsätter och i det arbetet bjuds institutioner, verksamhetsstödet, studenter inklusive doktorander och nämndorganisationen in. En plan för detta arbete kommer att tas fram inför hösten.

– Den föreslagna organisationsförändringen har genomgått stora justeringar utifrån inkomna remissförslag och jag vill tacka för alla synpunkter som framkommit från hela verksamheten under processens gång. En central justering har varit att reducera förändringens omfattning då formeringen av institutionerna nyligen påbörjats och fortfarande är under uppbyggnad, det önskemålet var en tydlig signal från flertalet remissvar, säger högskoledirektör Ulf Rydén. Och fortsätter: 
– Detta innebär att den nuvarande intermittenta organisationen, sedan 1 januari 2021, kvarstår under en ytterligare tid, säger högskoledirektör Ulf Rydén. Genom de förändringar som föreslås kan ett ändamålsenligt stöd tillhandahållas parallellt med den uppbyggnad av institutioner som pågår och de behov som uppkommer. 

Planerad tidplan – kan komma att justeras utifrån exempelvis MBL:

  • 2 juni: Information i MBL
  • 7 juni: information i Rektors ledningsråd
  • 16 juni: Förhandling MBL
  • 21 juni: Diskussion i Rektors ledningsråd inför beslut

Efter att beslut är fattat kan den nya organisationen ta form.

Senast granskad:
Senast granskad: