Översyn för att kvalitetssäkra kurs- och utbildningsplaner

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Som en del i kvalitetsarbetet sker en översyn av arbetet med att fastställa nya kurs- och utbildningsplaner. Översynen beräknas vara klar senast vid årsskiftet 2021/2022.

Institutionernas nuvarande arbete med att bereda och fastställa nya kursplaner är olika och behöver därför ses över så att samtliga institutioner arbetar på ett enhetligt sätt, vilket förbättrar möjligheter till kvalitetssäkring och ändamålsenligt stöd.

En viktig del av arbetet är också att säkerställa att kurs- och utbildningsplaner bereds tillsammans, vilket inte skett tidigare då ansvaret för beredning och fastställande av utbildningsplaner legat inom nämndorganisationen samt en tydligare integrering med Bolognareformen. 

– Beredningsprocessen kommer att förtydligas för alla som är berörda, till exempel för den enskilde läraren och för kurs- eller programansvarig. Processen bygger fortsatt på att den med kompetens och kunskap om aktuell kurs- eller utbildningsplan också är den som styr innehållet. En förhoppning är att den utvecklade processen även kommer att innebära att antalet beslut kring mindre strukturella revideringar minskas, säger Jonas Tosteby, vicerektor utbildning.

Utbildnings- och forskningsnämnden (UFN) ansvarar för kvaliteten på kurs- och utbildningsplaner. Kvalitetssäkringen verkställs genom att ställa krav på planernas utformning och innehåll samt att granska att kraven följs*. UFN har fått uppdraget av rektor att fastställa nya regler för kurs- och utbildningsplaner. Avdelningen för studentservice kommer att medverka i arbetet för att säkerställa att regelverket är i enlighet med gällande lagar och förordningar, vilket inkluderar antagning, examen och tillgodoräknanden. Studentservice har även fått i uppgift att utveckla det högskolegemensamma stödet kring processen med kurs- och utbildningsplaner, ett arbete som leds av Maria Hillerbrand.

En översyn av nuvarande arbete med kurs- och utbildningsplaner har genomförts. I det arbetet har representanter från verksamhetsstödet, de tidigare akademierna och studentkåren medverkat, där brister och förbättringsområden har identifierats. UFN har påbörjat arbetet med att beskriva det regelverk som ska gälla, och har genomfört dialoger med samtliga institutioners ledningsråd.

– Ett nytt regelverk och en gemensam beredning av kurs- och utbildningsplaner kommer förenkla utbildnings- och forskningsnämndens uppdrag att granska och kvalitetssäkra våra kurs- och utbildningsplaner, säger dekan Linda Vixner.

Målsättningen är att beredningen av alla kurs- och utbildningsplaner sker enligt det nya arbetssättet senast från och med 1 januari 2022.

*Instruktion till UFN, beslut 2021-04-19, C 2021/352.

Kontakt
Senast granskad:
Senast granskad: