Ny handläggningsordning för kurs- och utbildningsplaner

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Från den 1 mars 2022 gäller en ny handläggningsordning för kurs- och utbildningsplaner. Handläggningsordningen utgår ifrån de nya regler för kurs- och utbildningsplaner som beslutades av utbildnings- och forskningsnämnden i december 2021.

Innehållet i såväl kurs- som utbildningsplaner är reglerat av Högskolelagen, Högskoleförordningen och av Regler för kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan Dalarna. 
Handläggningsordning för kurs- och utbildningsplaner har tagits fram för att skapa tydlighet kring processen och utgöra stöd för kurs- och utbildningsplaneförfattare och för de personer som ingår i utbildningsstödet. 
 
– Tidigare fanns flera olika dokument som reglerade detta område. Genom handläggningsordningen tydliggör vi processen och säkerställer att de slutgiltiga planerna är korrekta med allt från behörighetskrav och fördjupningskoder till de mer kreativa delarna kring innehåll och utformning. Tanken är att kurs- och utbildningsplaneförfattarna ska ha handläggningsordningen som ett riktmärke för hur de praktiskt ska gå tillväga när de tar fram sina planer säger Maria Hillerbrand, avdelningen för studentservice och utbildningsadministration.  
 
Innan handläggningsordningen beslutades har den remitterats och intresset för att vara delaktig i arbetet har varit stort. De många remissvar som kommit in har tagits hänsyn till och legat till grund för både innehållsmässiga och strukturella förändringar. 
 
En av förändringarna jämfört med tidigare arbete är att verksamhetsstödet ingår i processen på ett mer uttalat sätt. Samtliga kurs- och utbildningsplaner kommer att passera avdelningen för Studentservice och utbildningsadministration innan de beslutas. Avdelningen kommer också att ge stöd till dels institutionsadministratörerna men också till de nya beredningsgrupperna inom institutionerna som kommer att jobba med kurs- och utbildningsplanerna. Dessutom har det på medarbetarwebben skapats en stödsida som kan användas i arbetet, där bland annat roller och ansvar förklaras och där allt stödmaterial finns att tillgå. 
 
– Vår förhoppning är att processen nu blir tydligare än tidigare, menar Maria Hillerbrand. Genom att alla arbetar utifrån den nu fastställda processen kommer vi att ha goda möjligheter till uppföljning och utvärdering för att arbetsgången ytterligare ska kunna utvecklas efterhand.  

Kontakt
Support
Senast granskad:
Senast granskad: