Nu förbereds nya nationella forskningsprogram

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Vetenskapsrådet förbereder fyra, nya, nationella forskningsprogram, enligt uppdrag från regeringen. Forskningsprogrammen är 10-åriga och ska behandla fyra områden; digitaliseringens konsekvenser, brottslighet, segregation samt virus och pandemier. De första utlysningarna förväntas öppna våren 2022.

Fyra nya forskningsprogram 

Sedan tidigare ansvarar Vetenskapsrådet för två nationella forskningsprogram, ett om antibiotikaresistens och ett om migration och integration. I den senaste forskningspropositionen för åren 2021-2024 ger regeringen Vetenskapsrådet i uppdrag att ansvara för ytterligare fyra nationella forskningsprogram - inom områdena digitaliseringens konsekvenserbrottslighetsegregation samt virus och pandemier.

Om forskningsprogrammen

Idén med nationella forskningsprogram är att samla olika aktörer med kompletterande kunskap, kompetens och uppdrag för att, med gemensamma krafter, öka förutsättningarna för att tackla de stora samhällsutmaningar som regeringen har identifierat.­

De nationella forskningsprogrammen har bl a som målsättning att bidra till att den högre utbildningen blir mer forskningsanknuten och till att forskningsresultat får ökat genomslag i samhället. Dessutom ska de fungera som en naturlig länk till internationella forskningsprogram och förstärka svenskt deltagande i de europeiska programmen.

Teman

(I parentes anges satsade medel på respektive program.)

Digitaliseringens konsekvenser
(Totalt 90 miljoner SEK för perioden 2022-2024)
Forskning om digitaliseringens samhälleliga konsekvenser kan bidra till omställningen mot hållbar utveckling och handla om allt från konkurrens, konsumentskydd och kompetens till delaktighet, trygghet och jämställdhet. Tvärdisciplinära angreppssätt och internationella perspektiv behövs. Dessutom är det viktigt att beakta geografiska förutsättningar och att ta tillvara erfarenheter från coronapandemin.

Brottslighet
(Totalt 124 miljoner SEK för perioden 2021-2024)
Mot bakgrund av de utmaningar som finns inom det brottsförebyggande, brottsbekämpande och trygghetsskapande arbetet behövs ett nationellt forskningsprogram om brottslighet som inkluderar såväl tillämpad forskning som en mångfald av discipliner.

Segregation
(Totalt 40 miljoner SEK för perioden 2021-2024)
Forskning om segregation behöver spänna över många olika discipliner för att överbrygga de kunskapsluckor som finns. Detta kräver en tvärvetenskaplig och tvärsektoriell forskningsinsats. Forskningsprogrammet kommer utgöra en naturlig länk till EU:s Ramprogram för forskning och innovation Horisont Europa.

Virus och pandemier
(Totalt 400 miljoner SEK för perioden 2021-2024)
För att vi ska vara bättre rustade inför framtida epidemier och pandemier krävs forskning om virusinfektioner och deras spridning. Exempelvis behövs kunskap om vilka ekonomiska och sociala effekter en stor och utdragen samhällsspridning kan få. Detta forskningsprogram inbegriper forskning inom alla relevanta discipliner och projekten får gärna ha tvärvetenskaplig karaktär.

Kommande utlysningar

Varje nationellt forskningsprogram ska drivas utifrån en strategisk forskningsagenda som alla aktörerna står bakom. De första utlysningarna av forskningsmedel väntas våren 2022 och de första projekten kommer att starta vid årsskiftet 2022/2023.

Det kommer krävs insatser från hela forskarsamhället för att för att tackla identifierade samhällsutmaningar. Därför ser Vetenskapsrådet positivt på mång- och tvärvetenskaplig forskning och välkomnar ansökningar från alla vetenskapsområden. 

Senast granskad:
Senast granskad: