Högskoleövergripande resultatet för medarbetarundersökning 2021

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

I november 2021 genomfördes högskolans årliga medarbetarundersökning – nu kan du ta del av det övergripande resultatet. Svarsfrekvensen var 67%.

Syftet med medarbetarundersökningen är att mäta arbetsmiljön på högskolan och att kartlägga styrkor och förbättringsområden. Enkäten är en viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA), där medarbetare i enkäten har möjlighet att uttrycka sin åsikt och i uppföljningsarbetet bidra med förbättringsförslag och åtgärder.  

Enkäten skickades ut till 795 medarbetare och 540 svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 67 % och som är något lägre än 2020 då 75% svarade.  

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) består av fyra faser: Undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa upp: 

 1. Undersöka
  Här samlas olika underlag in för att kartlägga arbetsmiljön. Förutom medarbetarenkäten kan fasen undersöka exempelvis bestå av medarbetarsamtal, personalmöten, OSA-enkäten via Previa, tillbudsanmälningar, andra utredningar, samtal mellan chef/ medarbetare och andra typer av signaler. Resultatet av medarbetarundersökningen diskuterar ni tillsammans på avdelningen och identifierar styrkor och utvecklingsområden/risker för er arbetsmiljö. Chefen ansvarar för att sammanställa i en gemensam handlingsplan. 
 2. Riskbedöma
  Varje utvecklingsområde eller risk som identifieras ska också riskbedömas. Hur akut är det att den här risken åtgärdas?
   
 3. Åtgärda
  I uppföljningen av resultatet tillsammans med din avdelning har du möjlighet att diskutera och föreslå åtgärder och förbättringar. Chefen ansvarar för att sammanställa i avdelningens gemensamma handlingsplan.
   
 4. Följa upp
  För att säkerställa att åtgärder genomförs och leder till förbättringar ska också handlingsplanen kontinuerligt följas upp. Det kan ske på personalmöten eller andra forum där chefen lyfter frågan med jämna mellanrum.
   

Att göra – fortsatt process för att tillvarata resultatet 

Under vecka 2–4 delges du som chef de enskilda avdelningsrapporterna samt det högskoleövergripande resultatet. Därefter ska följande göras:

 • Chefen presenterar resultatet avdelnings- eller ämnesvis för medarbetarna.  
 • Medarbetarna diskuterar tillsammans med kollegor och chef resultatet och identifierar styrkor, utvecklingsområden och lämpliga åtgärder. Tillsammans upprättas en handlingsplan eller uppdaterar en redan befintlig handlingsplan, för vilka åtgärder som behöver vidtas för att upprätthålla eller förbättra er arbetsmiljö.  
 • Under resten av året arbetar avdelningen kontinuerligt med handlingsplanen och prickar av vidtagna åtgärder, fyller på med nya och arbetar på så sätt med det systematiska arbetsmiljöarbetet – SAM. 
Senast granskad:
Senast granskad: