Enkät om sexuella trakasserier inom akademin är utskickad – varje svar är värdefullt

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Trettioåtta av landets lärosäten samarbetar i en studie kring sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Syftet att etablera forskningsbaserad kunskap om problemets omfattning och konsekvenser för studenter, anställda och doktorander.

In English below. 

Under maj månad har SCB skickat ut en enkät på uppdrag av landets lärosäten till slumpmässigt utvalda studenter och anställda. Högskolan Dalarna har deltagit i dialoger och på så sätt medverkat i framtagandet av enkäten. Karolinska institutet ansvarar för det praktiska genomförandet.

Om du är utvald vill vi verkligen uppmana dig att svara

Det är oerhört viktigt att vi når en hög svarsfrekvens. Under förutsättning att anonymiteten kan bibehållas kommer vi, förutom nationellt utfall, att kunna ta del av ett specifikt resultat för Högskolan Dalarna. Resultatet kommer att användas för att följa utveckling över tid, men också för att ta fram förebyggande och stödjande åtgärder för en akademi fri från trakasserier.

Fakta om urvalet och studien

Sektorn består av närmare 500 000 individer (80 000 lärare och 420 000 studenter). Av dessa kommer 125 000 att få enkäten, det vill säga 25 procent. Enkäten kommer att gå ut i tre versioner – till lärare, doktorander och till studenter och den kommer att finnas både på svenska och engelska. Mer information om studien finns här.

Study on Gender-Based Vulnerability and Sexual Harassment

Thirty-eight higher education institutions (HEIs) in Sweden are currently working together on a study that will look at sexual harassment and gender-based vulnerability in academia. The aim of the study is to acquire research-based knowledge about the extent of this problem and the consequences it has for students, employees, and doctoral students.

Contracted by Sweden’s HEIs, Statistics Sweden (SCB) has distributed a questionnaire in May to a group of randomly selected students and employees. Dalarna University has taken part in discussions relating to the questionnaire and in such a way contributed to its development. Karolinska institutet is in charge of the practicalities involved with its implementation.

If you are one of those randomly selected, we would very much encourage you to complete the questionnaire

It is extremely important that we achieve a high response rate. We will be able to view results that are both general for all the HEIs and, on the condition that anonymity can be guaranteed, specific for Dalarna University. Results will be used to follow developments over time as well as to take measures, both preventative and supportive, that will lead to universities that are free from harassment.

Facts about the selection and the study

Currently, the sector is made up of close to 500 000 individuals (80 000 teachers and 420 000 students). Of these, 125 000 (or 25 percent) will receive the questionnaire. There will be three versions – one for teachers, one for doctoral students, and one for students – and it will be available in both Swedish and English. You can find more information about the study and questionnaire here.

Senast granskad:
Senast granskad: