Distansavtal för medarbetare – arbete pågår

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Erfarenheten av det tillfälliga hemarbetet under pandemin har gjort att många medarbetare efterfrågar en fortsatt möjlighet att arbeta från hemmet viss del av arbetstiden. Ett arbete för att se över möjligheterna till det pågår.

Just nu pågår en succesiv återgång till ordinarie arbetsplats efter lång tid av tillfälligt hemarbete som en konsekvens av pandemin. 1 april ska samtliga anställda vara åter I samband med detta har frågan om möjligheten att delvis fortsätta arbeta på distans aktualiserats och högskolan håller därför på att utforma riktlinjer till ett distansavtal.

Distansavtal är när chef och medarbetare skriver ett avtal om distansarbete. Det innebär att arbetet sker från hemmet mer regelbundet och ska vara planerat och återkommande, som det står i Sveriges universitets- och högskoleförbunds, SUHF, stödmaterial. Det är alltid verksamhetens behov som avgör om det finns möjlighet att arbeta på distans. Det innebär att det kommer att finnas olika möjligheter för olika medarbetare att tillämpa distansavtal. Det är varken en rättighet eller en skyldighet att arbeta på distans.

Arbetsmiljöansvar gäller även vid distansavtal

Arbetet med distansavtal kräver en del ställningstaganden från högskolan.
– Hur blir det med arbetsmiljön, utrustning, ledarskapet och så vidare? Det är viktiga frågor som behöver tas hänsyn till. Det är inte själva blanketten eller överenskommelsen som tar tid att få fram, utan det är dessa konsekvenser som avtalet ger som vi måste ha tydlighet i, säger Brita Westberg, tillförordnad HR-chef. Att tydliggöra vad det innebär för medarbetare respektive chef gällande exempelvis arbetsmiljöansvaret är grundläggande.

Arbetet med att ta fram riktlinjer för att undvika otydlighet och missförstånd gällande distansavtalen är nu i slutskedet. Nästa steg är att göra riskanalys, informera om frågan i MBL och ge fackliga parter möjlighet till input. Huvudarbetsmiljöombuden kommer också att involveras i samma steg. Efter eventuella justeringar kommer underlagen sedan att MBL-förhandlas och därefter beslutas. Arbetet beräknas vara klart någon gång under april.

– Det finns en del muntliga överenskommelser om distansarbete sedan tidigare. Men nu finns en möjlighet att få dessa på pränt, vilket kommer att innebära en tydlighet gällande ansvar, förväntningar och skyldigheter, det blir bra för alla parter, säger Brita.

Verksamhetens behov styr

En annan möjlighet att arbeta från hemmet är det vi kallar för sporadiskt hemarbetet och har tillämpats på högskolan i många år. Sporadiskt hemarbete innebär att en chef och medarbetare kommer överens om att någon arbetsdag eller del av dag, då och då, sporadiskt sker från hemmet. Även här kommer verksamhetens behov i första hand och det är alltid det som avgör om en chef kan godkänna sporadiskt hemarbete.

– Jag vet att det är många som väntar på den här möjligheten. Jag ser det inte som någon stor brådska att få fram ett distansavtal eftersom vi just nu fokuserar på återgången efter det tillfälliga hemarbetet i samband med pandemin. Jag tror det är viktigt att vi hittar tillbaka till varandra nu och jobbar med teamkänslan och arbetsglädjen. Därefter kan vi ta nästa steg och införa möjlighet till distansavtal i de fall där det fungerar för verksamheten, menar Brita.

Kontakt

Mer information om distansavtal kommer och frågor besvaras av avdelningen för HR.

Avdelningen för HR
Senast granskad:
Senast granskad: