Det fortsatta arbetet med institutionernas inre organisation

Arbetsgruppen som har sett över institutionernas inre organisationen presenterade ett uppdaterat förslag vid rektors ledningsråd 19 juni. Nästa steg är att ta fram en process för det fortsatta arbetet.

Målsättningen med förslaget är att stärka det kollegiala inflytandet och arbetssättet inom institutionerna för att ytterligare utveckla de sammanhållna akademiska miljöerna. Förslaget bygger en grundläggande principiell modell för institutionernas organisation och diskuterades vid rektors ledningsråd den 19 juni.

Ärendegången hittills:

  • Rektorsbeslut om att tillsätta en arbetsgrupp för att ta fram ett förslag kring institutionernas organisation (21 nov 2022).
  • Arbetsgruppen presenterade sitt förslag vid rektors ledningsråd (27 mars 2023).
  • Förslaget var på remiss hos prefekter, högskoledirektör, dekaner samt studentkåren (17 april 2023).
  • Rektorsbeslut om att ge högskoledirektör i uppdrag att ta fram process för fortsatt arbete (24 april 2023).
  • Rektorsbeslut om att arbetsgruppen får i uppdrag att hantera remissvaren gällande organisationsförslaget och föreslå förändringar utifrån dessa (8 maj 2023).
  • Arbetsgruppen presenterade ett uppdaterat förslag vid rektors ledningsråd (19 juni 2023).

Arbete pågår med att ta fram en process för det fortsatta arbetet. Processen kan innehålla exempelvis risk- och konsekvensanalyser, framtagande av tidsplan och övergångsregler, förslag på implementering och ytterligare dialog. Löpande information om arbetet ges vid MBL där förhandling också kommer ske innan beslut. Högskoledirektören presenterar till hösten ett förslag för hur processen ska gå till.

Senast granskad:
Senast granskad: