Dekanerna informerar

Ta del av förslagen på nya regler för inrättande av ämnen, examina och utbildningsprogram.
Tre personer står inomhus
Från vänster: Anna Annerberg, prodekan, Carl Olsmats, prodekan och Linda Vixner, dekan. Anders Gårdestig

Förslag på nya regelverk 

En av utbildnings- och forskningsnämndens arbetsgrupper har utarbetat ett förslag på regler, inklusive processer och bedömningsgrunder, för hur ämne, examina respektive utbildningsprogram ska inrättas på Högskolan Dalarna. Dessa regler har en avgörande roll i det fortsatta bygget av en kvalitetsstyrd organisation av utbildning med god forskningsanknytning.

Processen framåt

Förslaget har diskuterats på nämndens möte i januari och på Kvalitetsrådet i februari. Det ska därefter förhandlas med arbetstagarorganisationerna innan UFN fattar beslut.

Flexibilitet i regelverket och möjligheten till revidering

Med anledning av att institutionerna uttryckt att remissarbete är alltför tungt belastande just nu och att förankringen av de kommande reglerna för ämne, examina och utbildningsprogram har diskuterats under en längre tid kommer reglerna att revideras i efterhand om synpunkter inkommer som föranleder det.

Läs förslagen:

Regler för inrättande och nedläggning av ämne, examen och utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå 240210.pdf

Regler för riktvärden för lärarkompetens och lärarkapacitet vid inrättande av utbildning inkl beslutsmissiv.pdf

 

Sammanträden i UFN 2024
 • 2024-02-14
 • 2024-03-13
 • 2024-04-10
 • 2024-05-15
 • 2024-05-28
 • 2024-06-12
 • 2024-08-20
 • 2024-09-18
 • 2024-10-16
 • 2024-11-13
 • 2024-12-18 
Senast granskad:
Senast granskad: