Dekanerna informerar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dekanerna informerar om några av ärendena som Högskolan Dalarnas Utbildnings- och forskningsnämnd, UFN, har på sitt bord de kommande månaderna.
  • Val genomförs till Forskarutbildningsnämnden, FUN, som bland annat ansvarar för utvärdering av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna. Tre nya ledamöter ska väljas av lärarkollegiet och dessa tillträder efter årsskiftet (omfattning 5% i tjänst). Mer information om valen kommer, men seniora forskare med relevant erfarenhet kan redan nu fundera på om man vill kandidera.

  • Den nya nämndorganisationen färdigställs. Med anledning av den lärosätesövergripande omorganisationen har UFN beslutat att avveckla Områdesnämnderna som framförallt ansvarat för reaktiv kvalitetsgranskning av utbildningarna vid Högskolan Dalarna och som även antagit utbildningsplaner. Områdesnämnderna kommer efter årsskiftet att ersättas av granskningsutskott som utses av UFN. Under hösten fastställs de framtida utskottens sammansättning och ansvarsområden. Regelverket för kurs- och utbildningsplaner som UFN arbetar med kommer att reglera var utbildningsplaner i framtiden kommer att antas.

  • Arbetet med en ny modell för utvärdering av kvalitet i forskning vid lärosätet fortsätter. Fokus under hösten ligger på vad som ska granskas och institutionerna kommer att engageras i diskussionerna.

  • UFN färdigställer arbetet med nya Regler för kurs- och utbildningsplaner. De nya reglerna kommer att gälla från och med årsskiftet.

  • UFN:s examenstillståndsutskott, XU, förhandsgranskar inför rektors beslut examensrättighetsansökan för förskollärarexamen som ILU planerar att skicka in till UKÄ i oktober 2021. Med denna ansökan vill man återfå den examensrättigheten lärosätet nyligen förlorade vid UKÄ:s granskning av landets förskollärarutbildningar.

  • Under hösten kommer kollegialt valda ledamöter i institutionsledningsråden (IL) att bjudas in till UFN för att diskutera principiella frågor, samt underlätta informationsutbyte mellan IL och UFN. Detta är ett led i UFN:s uppdrag att bevaka och driva kollegiala frågor samt utveckla kollegiets roll vid lärosätet. Kollegiet är välkommet att skicka med frågor till UFN via de kollegialt valda ledamöterna. Man kan såklart också kontakta dekanerna direkt.

UFN har fått två nya ledamöter efter vårens kollegiala val

Carl Olsmats (docent i industriell ekonomi, IIT) och Fatumo Osman (docent i omvårdnad, IHOV). Sammanlagt har nämnden nu alltså nio lärarrepresentanter. UFN har även välkomnat en ny extern ledamot, nämligen Patrik Sörqvist (professor i psykologi, Högskolan i Gävle). Förutom dekanerna är övriga ledamöter av UFN Mattias Aronsson (docent i franska, ISLL), Chris Bales (professor i energiteknik, IIT), Roger Melin (FD i filosofi, IKS), Albina Pashkevich (docent i turismvetenskap, IKS) och Lars Wallin (professor i omvårdnad, IHOV).

Nya ledamöter i Anställningsförslagsutskottet

Vid sitt första sammanträde den 24 augusti utsåg UFN Sara Irisdotter Aldenmyr (professor i pedagogiskt arbete, ILU) och Thomas Sedelius (professor i statsvetenskap, IKS) till nya ledamöter i Anställningsförslagsutskottet, AFU, som hanterar anställnings- och befordringsärenden vid Högskolan Dalarna. Övriga ledamöter i AFU är Mattias Aronsson (ordförande, docent i franska, ISLL), Chris Bales (vice ordförande, professor i energiteknik, IIT) och Björn Äng (professor i medicinsk vetenskap, IHOV).

Symposium på temat ”Vad är kvalitet i forskning och hur uppnår vi den?”

UFN:s första utbildningsinsats i form av ett symposium på temat ”Vad är kvalitet i forskning och hur uppnår vi den?” gick av stapeln den 26 augusti. De 70-tal personer som deltog och de engagerade samtalen visade på det behov som finns att diskutera kvalitetsbegreppet och förutsättningar för kvalitet inom lärosätet. Vi vill passa på att tacka alla som medverkade och som deltog i symposiet! UFN:s ambition är att symposiet blir det första i en rad arrangemang som bidrar till samtalet på högskolan kring brännande frågor för lärosätet – och för akademin i stort. UFN återkommer vid senare tillfälle med information om vårens symposium.

Med önskningar om en fin terminsstart,
Linda Vixner (dekan) och Katherina Dodou (prodekan)

Kontakt

Linda Vixner
Dekan
Katherina Dodou
Prodekan
Senast granskad:
Senast granskad: