Dekanerna informerar

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Det akademiska halvåret lider mot sitt slut och vi kan börja se fram emot en skön sommar.

I samband med att vi tackar för denna termin vill vi dekaner informera om några lärosätesövergripande ärenden av principiell karaktär som diskuterats i UFN under våren:

  • Mot bakgrund av att UFN har det övergripande ansvaret för den akademiska kvaliteten vid lärosätet har UFN de senaste månaderna diskuterat en ny modell för fastställande och revidering av kurs- och utbildningsplaner. Syftet har varit att för samtliga institutioner säkerställa bland annat kollegial granskning av desamma och även adekvat stöd från exempelvis antagning och examensenheterna. I samband med detta arbete har UFN också initierat en översyn av regler för kurs- och utbildningsplaner. Dessa dokument kommer att gå ut på remiss till institutionerna. UFN:s avsikt är att den nya modellen sjösätts senast den 1 januari 2022.

  • Under våren har UFN också diskuterat en ny modell för utvärdering av kvalitet i forskning vid lärosätet, i enlighet med det nationella kvalitetssystemet för högskolesektorn och med anledning av Högskolan Dalarnas omorganisation. Under hösten kommer arbetet att fortsätta och förslaget remitteras bland annat på institutionsnivå.

  • Principiella diskussioner har också föranlett att styrdokumentet Regler för antagning av oavlönad docent har reviderats med målet att stärka kvalitetssäkringen av de docentmeriteringsärenden som inkommer till Anställningsförslagsutskottet, AFU.
     
  • En uppgift UFN har är att bevaka och driva kollegiala frågor samt utveckla kollegiets roll vid lärosätet. Som ett led i detta har UFN bjudit in kollegialt valda ledamöter i institutionsledningsråden (IL) för att diskutera principiella frågor, samt underlätta informationsutbyte mellan IL och UFN. UFN avser att även fortsättningsvis bjuda in IL-ledamöter regelbundet för sådana samtal.

UFN har varit ansvarig för de kollegiala valen som nyligen avslutats, såväl till UFN som till institutionsledningsråden IL. När valen nu är avslutade ser vi fram emot att välkomna de nya ledamöterna i UFN – två nya ledamöter redan nu till hösten och tre vid årsskiftet.

På gång

Vi passar på att flagga för följande:

  • UFN kommer vid sitt möte i augusti att föreslå rektor en ny lärarrepresentant i Disciplinnämnden. Denna behöver vara disputerad och ha sin huvudsakliga sysselsättning (minst 50% av heltid) inom utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. UFN tar emot förslag på kandidater (som ska vara tillfrågade och tackat ja till nomineringen), t.o.m. den 11 augusti 2021. Förslag skickas till Pierre Vogel.

  • UFN kommer vid sitt augustimöte därtill att utse två nya ledamöter till Anställningsförslagsutskottet, AFU: en med start i augusti 2021 och en som tillträder senast 1 januari 2022 (omfattning 10% i tjänst). Dessa ledamöter behöver vara seniora forskare som har sin huvudsakliga sysselsättning (minst 50% av heltid) inom utbildning och forskning vid Högskolan Dalarna. UFN tar emot förslag på kandidater (som ska vara tillfrågade och tackat ja till nomineringen), t.o.m. den 11 augusti 2021. Förslag skickas till Pierre Vogel.

  • Till hösten genomförs val till Forskarutbildningsnämnden, FUN, som bland annat ansvarar för utvärdering av forskarutbildningarna vid Högskolan Dalarna. Tre nya ledamöter ska väljas av lärarkollegiet och dessa tillträder efter årsskiftet (omfattning 5% i tjänst). Mer information om valen kommer till hösten, men seniora forskare med relevant erfarenhet kan redan nu börja fundera på om man vill kandidera.

  • Den 26 augusti klockan 09.00-14.00 anordnar UFN ett online symposium på temat ”Vad är kvalitet i forskning och hur uppnår vi den?” Symposiet arrangeras för institutionsledningarna, nämndorganisationen och högskolans ledning, men alla intresserade medarbetare är välkomna! Information om symposiet och preliminärt program.


Med önskningar om en fin sommar,

Linda Vixner (dekan) och Katherina Dodou (prodekan)

Senast granskad:
Senast granskad: