Dekanerna informerar – april 2022

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Dekanerna informerar om aktuella ärenden i Utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om möjligheten att delta i nämndarbetet och vad som är på gång.

Möjlighet att delta i nämndarbetet

 • UFN efterlyser intresseanmälningar till uppdraget som ledamot i Anställningsförslagsutskottet, AFU. Björn Äng (professor i medicinsk vetenskap, IHOV) avslutar sitt uppdrag till sommaren och nämnden behöver ersättas. Omfattningen är 10 procent i tjänst med start i augusti 2022. Ledamoten ska vara senior forskare, dvs. docent eller professor, som har sin huvudsakliga sysselsättning (minst 50 procent av heltid) inom utbildning och forskning vid högskolan. UFN tar emot intresseanmälningar genom Pierre Vogel på mejl pvo@du.se, till och med 1 maj 2022.

På gång   

 • Från 1 januari 2022 har lärosätet en ny kollegial nämndorganisation. Områdesnämnderna lades ner vid årsskiftet, vilka ansvarade för utbildningsutvärderingar och för antagning av utbildningsplaner. Från 1 mars 2022 delegeras prefekter ansvaret att anta utbildningsplaner, vilka bereds av respektive institutions beredningsgrupp för kurs- och utbildningsplaner, enligt Regler för kurs- och utbildningsplaner.

  UFN inrättade 15 december 2021 fem granskningsutskott som ansvarar för utvärdering av utbildning på grundnivå och på avancerad nivå och som vardera är kopplat till en institution. UFN:s nya granskningsutskott för utbildningsutvärdering har nu tillträtt och påbörjat sitt arbete.

 • Plan för UFN:s utbildningsutvärderingar år 2022-23 fastställdes den 19 januari 2022, läs mer på sidan utvärdering utbildning på grundnivå och avancerad nivå

 • UFN har reviderat följande styrdokument
  - Regler för utvärdering och uppföljning av utbildningar. Framförallt redaktionella revideringar kopplade till lärosätets och nämndens nya organisation.
  - Regler för antagning av docent. Revideringarna föranleds av att rektor via delegationsordningen delegerat prefekterna beslutsrätt vid initiering av docentärenden.

 • Arbetet med en ny modell för utvärdering av forskningsverksamhetens kvalitet fortsätter. UFN har antagit Regler för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten vid Högskolan Dalarna. Även ett förslag till vägledning för utvärdering och uppföljning av forskningsverksamheten inför 2023 är framtaget. Under februari månad besökte representanter från UFN:s arbetsgrupp och vice rektor Jonas Tosteby, som har ett särskilt ansvar för högskolans övergripande kvalitetssystem, samtliga IL och överlämnade vägledningsdokumentet för remiss.

 • Forskningsgrupper och forskningsprogram är centrala begrepp i högskolans strategi till 2026 relaterat till hur forskningsverksamheten ska organiseras, dock saknas i dagsläget en högskolegemensam definition av begreppen. UFN är en central aktör tillsammans med prorektor och institutionerna i arbetet som initierats för att klargöra och precisera begreppen.  

 • UFN har nyligen svarat på bland annat följande remisser
  - Generell arbetsordning för institutioner vid Högskolan Dalarna
  - Förslag till huvuduppdrag; avdelningen för stöd till ledning och styrning, samt avdelningen för stöd i utbildning och forskning
  - Plan för jämställdhetsintegrering 2022-2026
  Remissvaren går att läsa på nämndernas sidor på medarbetarwebben.

 • Dekanerna tillsammans med utbildningsstödet har kallat samtliga ledamöter av institutionernas Beredningsgrupper för kurs- och utbildningsplaner, BKU, till ett utbildningstillfälle om BKU:s uppdrag och ansvar. Under våren är det möjligt att delta 29 mars och 26 april enligt separat kallelse.

 • UFN och dess Anställningsförslagsutskott, AFU, bistår stödet i översynen av styrdokument som rektor beslutar om:
  - Regler för examination och tentamina
  - Anställningsordning för lärare vid Högskolan Dalarna

 • Den 16 februari inrättade UFN högskolans fjärde forskarutbildningsämne Energisystem i byggd miljö, efter tillstånd av UKÄ att utfärda licentiat- och doktorsexamen i området Resurseffektiv byggd miljö. Forskarutbildningsämnet har sin hemvist i institutionen för information och teknik, IIT.

 • Inför rektors beslut har UFN:s Examenstillståndsutskott, XU, granskat ansökan om examenstillstånd för förskollärarexamen som institutionen för lärarutbildning, ILU, har tagit fram. XU ställer sig bakom ansökan och har rekommenderat rektor att ansökan skickas in till UKÄ. UFN passar på att önska ILU och Högskolan Dalarna stort lycka till!

 • UFN har tagit del av en utredning av proprefekttillsättningen våren 2021 som genomförts av verksamhetsstödet. Utredningen går att läsa här. Med bas i utredningen och efter diskussion i högskolans kvalitetsråd bistår UFN under våren framtagandet av regler för tillsättning av proprefekter inför rektors beslut.

 • UFN har utsett följande kollegialt valda ledamöter som ersättare till Institutionsledningsråd, IL, sedan december 2021. Vid ersättande utgick UFN från det senaste valresultatet och har i turordning tillfrågat de som fått röster men inte valts in.
  - Johan Håkansson, institutionen för information och teknik, IIT
  - Jan Florin, institutionen för hälsa och välfärd, IHOV
  - Annelie Ädel, institutionen för språk, litteratur och lärande, ISLL

 • UFN har utsett Linda Vixner (medicinsk vetenskap, IHOV) som representant i högskolans arbetsgrupp med ansvar för arbetsordningar, uppdragsbeskrivningar och ämne ur ett administrativt perspektiv, samt beslutat att föreslå rektor Carina Holmgren (företagsekonomi, IKS) som lärarrepresentant i disciplinnämnden.

 • UFN har med representant från Examensenheten diskuterat möjligheten att införa examensbeskrivningar vid högskolan. UFN ser positivt på detta och uppmanar IL att kontakta avdelningen för studentservice och utbildningsadministration för mer information och underlag för vidare diskussion.

Räkenskap 2021

Följ nämndens arbete

Välkommen att besöka nämndens sidor på medarbetarwebben. Här finns information om nämndens ansvarsområden och pågående arbete.

Med önskningar om en fortsatt fin termin,

Carl Olsmats (dekan) och Katherina Dodou (prodekan)

Senast granskad:
Senast granskad: