Forskningsseminarium

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Presentation av forskningsprojekt: dialogisk respons på gymnasieelevers skrivande.

Datum: , kl 13:00 - 14:30
Plats: Campus Falun
Lokal: Selma och Zoomrum 110
Presentatör: Solveig Malmsten

I föredraget presenteras ett forsknings- och utvecklingsprojekt om feedbackpraktiker i gymnasieskolan, finansierat av Skolforskningsfonden 2022-2025. Fem gymnasielärare har under två år utprövat en modell där skriftlig respons på elevtexter kombineras med ett individuellt muntligt responssamtal som syftar till att stärka elevens agens i sin egen skrivutveckling. Parallellt har lärarna under regelbundna träffar delat erfarenheter och vidareutvecklat modellen.

Solveig rapporterar från utvecklingsdelen av projektet och presenterar också några preliminära resultat kring dialogisk respons som metod i gymnasieskolans skrivundervisning.

För mer information kontakta
Anette Bagger
Professor pedagogiskt arbete
Annie-Maj Johansson
Docent pedagogiskt arbete
Senast granskad: