Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär att man gör ett uppehåll i utbildningen under en bestämd tid. Ett studieuppehåll kan beviljas på max 18 månader.

Studieuppehåll

Ett studieuppehåll innebär att studenten gör ett uppehåll i utbildningen under en bestämd tid. Ett studieuppehåll kan beviljas på max 18 månader.

Beslut om studieuppehåll beviljas enligt Högskoleförordningen 7 kap 33 § och Universitets- och högskolerådets föreskrifter (UHRFS 2016:1) om anstånd med studier för antagna samt studieuppehåll.

För att beslut ska kunna beviljas så behöver något nedanstående skäl ha åberopats:

  • sociala och medicinska skäl
  • vård av barn
  • studentfackliga uppdrag
  • värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, eller
  • tidsbegränsad provanställning eller tjänstgöring i Försvarsmakten

Ansökan och beslut

Studenten ansöker om studieuppehåll genom att fylla i blanketten ansökan om studieuppehåll. Ansökan hanteras av handläggare på studentservice som bereder underlaget utifrån studentens ansökan. Underlaget skickas till programansvarig för hörande. Beslut om studieuppehåll fattas av handläggare på studentservice.

Det är viktigt att du som programansvarig tar hänsyn till vilket startdatum studenten avser återuppta studierna, för att kunna ge studenten bästa förutsättningarna för att kunna återuppta sina studier efter studieuppehållets slut.

Studieuppehåll för student med uppehållstillstånd

Om studenten har ett uppehållstillstånd i Sverige på grund av studier och sedan gör ett studieuppehåll kan Migrationsverket återkalla uppehållstillståndet.

Återuppta studierna efter studieuppehåll

När studenten ska återuppta sina studier efter ett studieuppehåll ska den kontakta studieadministratör och programansvarig i god tid för planering av de fortsatta studierna, det görs via support@du.se. Anmälan till kurs ska göras via antagning.se. Studenten måste anmäla sig innan sista anmälningsdag för den terminen studenten ska återuppta sina studier för att ha rätt till platsgaranti.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: