Rättelse och omprövning av betyg

Här finns information om under vilka omständigheter rättelse och omprövning av betygsbeslut kan ske, och förutsättningar för studenter

Rättelse och omprövning

Rättelse av betygsbeslut kan ske av examinator direkt om beslutet är uppenbart felaktigt och kan ändras snabbt och enkelt utan att betyget sänks. Rättelse och omprövning av betyg regleras i Högskolan Dalarnas styrdokument Regler för klagomål omprövning och överklagan (2018)

Rättelse och omprövning av ett betygsbeslut på studentens begäran ska skickas in på särskild blankett tillsammans med en kopia av tentamen eller inlämningsuppgiften som studenten vill få rättad eller omprövad. På blanketten måste studenten tydligt beskriva varför och på vilket sätt betyget är felaktigt.

Rättsliga förutsättningar

I Förvaltningslag (2017:900) står följande:

Rättelse av skrivfel och liknande

36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.

När en myndighet ska ändra ett beslut 

38 § En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende på grund av att det har tillkommit nya omständigheter eller av någon annan anledning, och beslutet kan ändras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för någon enskild part.

I Högskoleförordning (1993:100), 6 kap, står följande angående rättelse och omprövning av betyg:

Rättelse av betyg

23 §  Ett beslut enligt 36 § förvaltningslagen (2017:900) om rättelse av skrivfel och liknande i fråga om ett betyg ska fattas av en examinator. Förordning (2018:957).

Omprövning av betyg

24 § Finner en examinator att ett beslut om betyg är uppenbart oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning, skall han eller hon ändra beslutet, om det kan ske snabbt och enkelt och om det inte innebär att betyget sänks. Förordning (2006:1053).

Din roll som examinator

Beslut om att ändra ett betyg kan bara fattas av kursens examinator. Det finns ingen tidsfrist för begäran om omprövning. En omprövning av betygsbeslut ska bedömas med hänsyn till då gällande betygskriterier eller förväntade studieresultat. 

När du som examinator gör en omprövning gör du inte någon helt ny bedömning av tentamen eller inlämningsuppgiften i sin helhet. Omprövning görs enbart för den delen studenten begärt.

Följande exempel är vanligtvis inte tillräckliga motiveringar för en ändring av betygsbeslut:

  • Jag tycker att jag ska få lika många poäng som hen för att vi har svarat ungefär likadant.
  • Kan du se om jag kan få lite fler poäng eftersom jag ligger nära gränsen för ett högre betyg. (Gränsfallsbedömning görs innan resultat anslås.)
  • Jag tycker att jag borde få ett till poäng på fråga XX.
  • Kan du titta på min tentamen igen?
Senast granskad:
Senast granskad: