Beställning av tillfällen

All utbildning som ska annonseras behöver beställas av institutionerna. Beställningen är en förutsättning för att utbildningen ska kunna marknadsföras och vara sökbar på vår hemsida, antagning.se och universityadmissions.se.

Arbetet med marknadsföring och annonsering av kurstillfällen, programtillfällen och kurspaket är något som pågår under större delen av året. Till varje termin måste kurs- och programtillfällen för utbildning på grundnivå och avancerad nivå beställas. Institutionerna är ansvariga för detta.

Tillfällen som riktar sig mot studenter som söker i de stora nationella omgångarna bör beställas senast i maj för nästa vårtermin och senast i november för nästa hösttermin.

Beställning av tillfällen

Tillfällen behöver beställas i god tid innan de går att söka för att intresserade studenter ska ha möjlighet att se vårt utbildningsutbud. Ju tidigare utbudet är klart desto fler studenter har möjlighet att ta del av högkolans utbildningsutbud.

Beställning sker genom använda blanketten Beställning av tillfällen (doc)

Om ni önskar en översikt över vilka kurstillfällen som getts för en tidigare termin kan ni skicka förfrågan till support@du.se. Ni kan då utifrån den översikten i samråd med studieadministrationen beställa kurstillfällen för kommande termin.

Kurstillfällen inom program kan beställas genom att skicka en terminsöversikt över programmets kurser där kurskoder, veckor och kursansvarig framgår. Ges utbildningen på distans krävs att antal träffar anges.

Alla beställningar skickas till support@du.se och hanteras enligt processen nedan av studieadministrationen och antagningen.

Viktigt om kurspaket

Kurspaket är en samling av flera kurstillfällen som paketerats ihop och syns som ett gemensamt tillfälle för sökande på antagning.se och universityadmissions.se. Efter att den sökande blivit antagen får den ett förväntat deltagande på de kurstillfällen som kurspaketet består av, och inte bara deltagande till ett kurspaket.

Det är viktigt att tänka på att ha samma behörighet till alla kurser inom ett paket. Om kurserna som ingår i ett kurspaket har olika behörighet så kommer kurspaketets behörighet alltid att vara samma som den kurs i paketet som har lägst behörighet. Sökande till kurspaket kan inte bli villkorade till kurser som ingår i paketet, även om kurserna i paketet har olika behörighet

Från beställning till ansökan

Efter beställningen skapar studieadministrationen tillfället i Utbildningsdatabasen, och varje tillfälle skapas genom manuell inmatning. I Utbildningsdatabasen finns hela högskolans utbildningsutbud för alla former av utbildning samlad. Tillfällen som finns i databasen kopplas även till bland annat antagning.se, unversityadmissions.se, Ladok, studera.nu och vår hemsida. Det är också en förutsättning för att exempelvis skapa kursrum i Learn och boka schema.

Antagningen behöver sedan hantera och aktivera varje tillfälle manuellt, för att möjliggöra för intresserade att söka våra utbildningar när anmälningsperioden öppnar. Utbildningarnas behörighetskrav behöver finnas inmatade i NyA-systemet för att möjliggöra automatiska behörighetsbedömningar.

Varje termin hanteras över tusen separata tillfällen där varje tillfälle går igenom den beskrivna processen ovan. Det är därför viktigt att era beställningar är korrekta, så att rätt information om våra utbildningar visas för våra sökande. Korrekta beställningar minskar även risken att utbildningar behöver ställas in.

Senast granskad:
Kontakt
Senast granskad: