Examinationsformer

Kursens examinationsformer ska tydligt anges i varje kursplan. De anges i punktform och avser de former för examination som förekommer i olika delar av kursen.

Kursplanen ska inte specificera vilka examinationsformer som gäller för varje delkurs eller modul.

Det är viktigt att komma ihåg att antal högskolepoäng inte bör kopplas till examinationsformer, det vill säga till specifika muntliga eller skriftliga uppgifter, tentamina och dylikt, då detta innebär att kursplanen måste revideras så fort en ändring av examinationsform görs. Högskolepoäng ska i stället kopplas till innehållsliga enheter, delkurser eller moduler, som i sin tur kan examineras på ett eller flera olika sätt. Därmed finns det också större utrymme för en kursansvarig och/eller en undervisande lärare att ändra på examinationsformer om så behövs utan att det kräver en revidering av kursplanen. Det innebär att former för examination kopplade till en specifik innehållslig enhet även kan ändras under en pågående kurs om detta bedöms som nödvändigt.

Exempel:
Kursen examineras genom:

  • seminarium.
  • skriftlig inlämningsuppgift.
  • skriftlig tentamen.
  • praktiska redovisningar.

Vid Högskolan Dalarna används normalt de beteckningar för examinationsformer (former för bedömning) som finns angivna i Regler för examination och tentamina. I dessa finns även utförliga instruktioner och information om möjligheten till avvikelser.

Senast granskad: