Skapa kurs- och utbildningsplaner

Här finns samlad information och stöd för beredning och beslut om upprättande, revidering och nedläggning av kurs- och utbildningsplaner.

Regler och riktlinjer

All utbildning på grund- och avancerad nivå ska bedrivas i form av kurser och kurser får sammanföras till utbildningsprogram. För varje kurs ska det finnas en kursplan och för varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Innehållet i såväl kurs- som utbildningsplan är reglerat av Högskolelagen, Högskoleförordningen och av Regler för kurs- och utbildningsplaner vid Högskolan Dalarna.

Kurs- och utbildningsplaner är juridiskt bindande föreskrifter. En student som registrerats på en kurs eller ett program har långtgående rättigheter när det gäller möjligheten att fullfölja den påbörjade utbildningen.

Roller och ansvar

Hela processen med kurs- och utbildningsplaner genomförs i nära samarbete mellan institutionerna och utbildningsstödet.

  • Ansvaret för att upprätta kurs- och utbildningsplaner ligger inom respektive institution. Varje institution har en beredningsgrupp (BKU) för kurs- och utbildningsplaner. För dig som deltar på BKU:s beredningsmöten finns det checklistor att ta stöd av inför granskningen av kurs- och utbildningsplaner. Du hittar checklistorna till under ”Checklistor för BKU”.
  • Institutionsadministratörerna vid respektive institution ger stöd till kurs- och utbildningsplaneförfattarna under hela processen.
  • De högskolepedagogiska utvecklarna inom avdelningen för stöd i utbildning och forskning kan vid behov stötta kurs- och utbildningsplaneförfattarna i den kreativa utformningen av kurs- och utbildningsplaner.
  • Inom avdelningen för studentservice och utbildningsadministration finns antagnings- och examenshandläggare för att ge stöd i frågor under processen. Dessa ansvarar också för att granska samtliga kurs- och utbildningsplaner som formella dokument utifrån Högskoleförordningens, antagningsordningens och den lokala examensordningens stadganden.
  • Språkstödet som finns vid institutionen för språk, litteratur och lärande bistår i att språkgranska kurs- och utbildningsplanerna.

Stöd till kurs- och utbildningsplaneförfattare

Regler och handläggningsordning skapar tydlighet kring processen samt utgör stöd för dig som kurs- och utbildningsplaneförfattare. Handläggningsordningen beskriver hur du praktiskt ska gå tillväga när du ska ta fram en kurs- eller utbildningsplan.

I handläggningsordningens bilagor finns olika typer av stöd för dig som ska upprätta en kurs- eller utbildningsplan: 

  • I bilagorna 2a och 2b finner du beskrivningar av varje innehållspunkt som ska ingå i en kurs- eller utbildningsplan. Där finns också exempel på hur innehållet kan formuleras.
  • I bilaga 5 beskrivs hur förkunskapskraven för kurser och utbildningar ska formuleras. Även i denna bilaga finns förtydligande exempel.

Att skapa en ny kurs- eller utbildningsplan

Innan du startar ditt arbete med att utforma en ny kurs- eller utbildningsplan, kontakta din institutionsadministratör för att få information om BKU:s mötescykel samt andra tidpunkter du behöver förhålla dig till.

Kursplan

I Word under fliken Välj och öppna mall (Malva) finns en mall för kursplaner, som du kan använda under arbetet med att utforma kursplanen. Denna ifyllda mall utgör sedan underlag för ifyllnad i Kursplan på Webb (KPW), vilket är det system som används för att skapa kursplaner. Ta gärna hjälp av den handledning för KPW som tagits fram som stöd till dig som skriver kursplaner.

Utbildningsplan

När du skapar en utbildningsplan utgår du ifrån den mall för utbildningsplan som finns att hämta i Word under fliken Välj och öppna mall (Malva).

Senast granskad: