Urval

Om det finns fler behöriga sökande än platser fördelas platserna genom urval. Urvalet kan ske utifrån den sökandes betyg, högskoleprovsresultat, akademiska poäng eller alternativt urval.

Urval

När det finns fler behöriga sökande till en kurs eller ett program än det finns utbildningsplatser, ska ett urval göras. Vid urval ska hänsyn tas till de sökandes meriter.

Högskolans antagningsordning beskriver hur urval ska ske.

Kontakta gärna antagningen direkt via support@du.se om du har frågor om de olika urvalen.

Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Om urval krävs ska ska minst en tredjedel av platserna ska fördelas till sökande utifrån betyg och minst en tredjedel utifrån sökandes resultat från högskoleprovet. Den sista tredjedelen kan vara alternativt urval. Högskolan Dalarna tillämpar en platsfördelning som är 67 % på betyg och 33 % på högskoleprovsresultat.

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

Högskolan får bestämma andra urvalsgrunder på högst en tredjedel av platserna. Urvalsgrunden ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen.
Detta ger möjlighet att tillämpa alternativa urvalsmetoder vid sidan om gymnasiebetyg och högskoleprovsresultat och avser andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Syftet kan dels vara att främja och bredda rekryteringen till Högskolan Dalarna ur ett socialt eller etniskt perspektiv, dels att ta hänsyn till kunskap, förmågor eller arbetslivserfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen.

Alternativt urval kan användas som urvalskriterium i högre utsträckning än vad som anges ovan. Innan högskolan meddelar föreskrifter enligt första stycket ska UHR ges tillfälle att yttra sig över högskolans förslag.

Mer information om alternativt urval finns på UHR:s hemsida.

Urval till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till andra än nybörjare

Den sökande konkurrerar med antal avklarade högskolepoäng i intervallet 1–165. De urvalsgrundande poängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Poäng från fristående kurser jämställs med poäng från kurser inom utbildningsprogram. Ingen skillnad görs mellan poäng från Högskolan Dalarna och poäng från annat lärosäte.

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

Högskolan får bestämma andra urvalsgrunder och vilken platsfördelning som ska göras. Urvalsgrunden ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen. Detta ger möjlighet att tillämpa alternativa urvalsmetoder vid sidan av akademiska poäng och avser andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Syftet kan dels vara att främja och bredda rekryteringen till Högskolan Dalarna ur ett socialt eller etniskt perspektiv, dels att ta hänsyn till kunskap, förmågor eller arbetslivserfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen.

Urval till utbildning på avancerad nivå

Den sökande konkurrerar med antal avklarade högskolepoäng i intervallet 30–285. De urvalsgrundande poängen ska vara avklarade senast sista anmälningsdag. Poäng från fristående kurser jämställs med poäng från kurser inom utbildningsprogram. Ingen skillnad görs mellan poäng från Högskolan Dalarna och poäng från annat lärosäte.

Urval - av högskolan bestämda urvalsgrunder

Högskolan får bestämma andra urvalsgrunder och vilken platsfördelning som ska göras. Urvalsgrunden ska bestå av sakliga omständigheter som är av betydelse för utbildningen. Detta ger möjlighet att tillämpa alternativa urvalsmetoder vid sidan av akademiska poäng och avser andra särskilda prov, kunskaper, arbetslivserfarenhet eller annan erfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen eller andra för utbildningen sakliga omständigheter. Syftet kan dels vara att främja och bredda rekryteringen till Högskolan Dalarna ur ett socialt eller etniskt perspektiv, dels att ta hänsyn till kunskap, förmågor eller arbetslivserfarenhet som är särskilt värdefull för den sökta utbildningen.

Kurser inom program

Till kurser inom utbildningsprogram sker inget urval eftersom behöriga programstudenter har platsgaranti till programmets kurser. Förutsättningen är att studenten har gjort en anmälan till kurserna i tid, uppfyller förkunskapskraven till kursen samt senast sista svarsdag tackat ja till erbjuden utbildningsplats.

Antagningen beslutar om alternativt urval

Alternativa urvalsgrunder beslutas av antagningshandläggare och ska avse specifik utbildning under en viss antagningsomgång. Beslut ska fattas i så god tid, att information om urvalsgrunderna kan presenteras på webben innan utbildningstillfället annonseras. Du ansöker hos antagningen via support@du.se om du vill använda dig av alternativt urval till din utbildning.

Senast granskad:
Senast granskad: