Utbildningsadministration

Stöd i det administrativa arbetet från att studenten söker till oss fram till att denne tar examen eller avslutar en kurs.
Nyheter
Senast innan du går på sommarsemester behöver du ha beställt tillfällen för de utbildningar du vill annonsera till våren 2023. Sker beställningen senare finns ingen garanti att kursen eller programmet går att söka när aktuella antagningsomgångar öppnar.
Studentenkäten genomförs vartannat år och är en viktig del i högskolans kvalitetssystem. Enkäten omfattar frågor om bland annat nöjdhet med utbildningen och stödfunktioner, anledningar att välja Högskolan Dalarna, pandemihanteringen samt studenternas mående.
Från den 1 mars 2022 gäller en ny handläggningsordning för kurs- och utbildningsplaner. Handläggningsordningen utgår ifrån de nya regler för kurs- och utbildningsplaner som beslutades av utbildnings- och forskningsnämnden i december 2021.
Fler nyheter