Skapa ny kurs- eller utbildningsplan

Informaion om att skapa ny kurs- eller utbildningsplan

Förslag på kurs- eller utbildningsplan

Arbetet med att utarbeta ny, eller revidera befintlig kurs- och utbildningsplan förutsätter ett uppdrag av prefekt (utbildningsplan), och av avdelningschef (kursplan). Uppdraget innebär att erforderliga resurser avsätts för utvecklingsarbetet. Vad gäller nytt program ska hemmainstitutionen, och eventuellt andra berörda institutioner, ha en långsiktig plan för programmets genomförande och kompetensförsörjning för att säkra att kvalitetskrav kan uppfyllas. Kurs- eller utbildningsplan utarbetas av berörda lärare och ska ske i samarbete med sakkunniga inom utbildningsstödet. Förslag på kursplan ska utarbetas i samråd med ämnes- eller huvudområdesföreträdare och om sådan finnes av examinator. Förslag på utbildningsplan för generell examen, ska utarbetas i samråd med huvudområdesansvarig. Förslag på utbildningsplan gällande yrkesutbildning och tvåårigt högskoleprogram utan huvudområde ska utarbetas i samråd med utsedd ansvarig lärare/programansvarig.
Den beskrivna processen ska säkerställa att föreslagen kurs- eller utbildningsplan är ändamålsenlig utifrån utbildningens behov, och motsvarar de kvalitetskrav som finns i nationella och lokala styrdokument. Förslag på kurs- eller utbildningsplan ska i färdigt skick lämnas till institutionens Beredningsgrupp för kurs- och utbildningsplaner (BKU).

Beredning

BKU:s mötescykel beslutas av prefekt i samråd med IL. BKU:s sammanträde ska annonseras i god tid, tillsammans med datum för inlämnande av förslag på kurs- eller utbildningsplan. Vid BKU:s sammanträde ska inlämnad kursplan föredras av berörd ämnes- eller huvudområdesföreträdare (eller utsedd ersättare) och - om så erfordras - med bistånd av kursplaneförfattaren. Inlämnad utbildningsplan föredras av berörd programansvarig. BKU:s förslag till beslut avseende kurs- eller utbildningsplan ska tillhandahållas IL i god tid före beslut. Om BKU finner att föreslagen kurs- eller utbildningsplan inte uppfyller kraven gällande akademisk kvalitet återremitteras underlaget till förslagsställaren för omarbetning/justering.

Beredningsunderlag

Inför beredningen av kurs- eller utbildningsplan ska nedanstående dokument inlämnas till BKU.

Kursplaner som avser kurser som inte ingår i ett utbildningsprogram

 • Föreslagen kursplan

Kursplaner som avser kurser som ingår i ett utbildningsprogram

 • Föreslagen kursplan
 • Gällande utbildningsplan
 • En matris över befintliga kurser med en kort beskrivning av hur kursen bidrar till att
  säkerställa programmets examensmål

Utbildningsplan

 • Föreslagen utbildningsplan
 • Gällande utbildningsplan (om sådan finns)
 • Samtliga kursplaner, beslutade eller föreslagna som ska ingå i utbildningsprogrammet.
 • Litteraturlistor (preliminära) motsvarande utbildningens första halva
 • Matris över befintliga och planerade kurser i programmet och hur de bidrar till att
  säkerställa examensmålen

Beslut om kursplan och utbildningsplan

Kurs- och utbildningsplan fastställs genom beslut av institutionens prefekt efter hörande av IL.

 

Ämnesföreträdare fastställer litteraturlista. Litteraturlista ska publiceras i kursens kursrum på lärarplattformen senast 30 dagar före kursstart.

Senast granskad:
Senast granskad: