Revidera befintlig kurs- eller utbildningsplan

Information om att revidera kurs- eller utbildningsplan.

Revidering av kursplan

En fastställd kursplan får revideras endast i undantagsfall.

I handläggningsordningen finns angivet vilka ändringar som kräver ny kurskod och i vilka fall revidering kan ske.

Beredning

Förslag på ändringar bereds av ämnes- eller huvudområdesföreträdare i samråd med utbildningsstödet.

Beslut

Beslut om ändringar av kursplan fattas av prefekt.

Revidering av utbildningsplan

En fastställd utbildningsplan kan i undantagsfall revideras. I dessa fall skapas en ny version av den fastställda utbildningsplanen. I handläggningsordningen finns angivet i vilka delar en utbildningsplan kan revideras och på vilket sätt detta i så fall ska göras.

Beredning

Ny version av utbildningsplan bereds av BKU, på basis av förslag från programansvarig i samråd med utbildningsstödet.

Beslut

Beslut om ny version av utbildningsplan fattas av prefekt.

Senast granskad:
Senast granskad: