Lägga ner kurs- eller utbildningsplan

Information om att lägga ner kurs eller utbildningsplan

Nedläggning av kurs- och utbildningsplan

För att Högskolans åtaganden enligt kurs- respektive utbildningsplan ska upphöra, måste den aktuella kurs- eller utbildningsplanen läggas ned. Med detta åsyftas dels ett beslut om att en kurs eller ett program utgår ur Högskolans utbildningsutbud, dels en process som utmynnar i att kurseller utbildningsplanen upphör att gälla.

Nedläggning av kurs

Nedläggning av kurs innebär att kursplanen upphör att gälla ett år efter det datum beslut om nedläggning fattats. När kursplanen upphör att gälla, upphör dess status som juridiskt bindande föreskrift. Detta innebär att studenternas rättigheter enligt kursplanen upphör.

Beredning

Berörda ämnesföreträdare och huvudområdesföreträdare ansvarar för att bereda ärendet i förekommande fall i samråd med berörd programansvarig.

Beslut

Beslut om nedläggning av kurs fattas av institutionens prefekt.

Nedläggning av utbildningsplan

Nedläggning av utbildningsplan innebär att en utbildningsplan upphör att gälla, efter att den sist antagna studenten till programmets första termin haft möjlighet att slutföra utbildningen inom programmets nominella studietid, plus ett år. Denna tidpunkt kan förlängas för studenter som beviljats studieuppehåll. När utbildningsplanen upphör att gälla, upphör dess status som bindande föreskrift för Högskolan.

Beredning

Berörd programansvarig och huvudområdesföreträdare ansvarar för att bereda ärendet.

Beslut

Beslut om nedläggning av utbildningsplan fattas av institutionens prefekt.

Senast granskad:
Senast granskad: