Starta projekt och samarbeten

I det här avsnittet finns fakta, instruktioner och råd till dig som funderar på att starta ett internationellt samarbete. 

Innan du gör en ansökan eller börjar samverka, titta gärna igenom de olika punkterna i checklistan och svara på frågorna. 

Checklista inför internationella samarbeten och val av partner 

Strategi och policy – syfte och mål  

Definiera syfte och mål med samarbetet: gäller det utbytesverksamhet, student- eller personalrekrytering, strategiskt partnerskap som involverar forskning eller något annat? Utgå från Högskolan Dalarnas strategi och institutionens internationella policy när du väljer samarbetspartner.

Utbildningens inriktning och kvalitet  

Partnerns utbildningsutbud kan likna din institutions eller komplettera det. Överensstämmer utbildningarnas nivå och kvalitet? Är det tilltänkta partneruniversitetet erkänt i hemlandet?  Stärker samarbetet vårt och motpartens varumärke? Har andra lärosäten erfarenheter av den potentiella partnern? 

Internationalisering på hemmaplan  

Vad kommer samarbetet att tillföra i respektive lärosätes befintliga utbildningar? Hur kan samarbetet bidra till det interkulturella klassrummet? Har båda parter tillräckligt med kurser på engelska för att möjliggöra ett samarbete?  

Intresse hos studenter och lärare  

Tycker studenter och lärare det är intressant att delta i aktiviteter och eventuell mobilitet med den tilltänkta samarbetspartnern? 

Administration och regelverk  

Hur mycket administrativt stöd kräver samarbetet? Fungerar ett samarbete med tanke på terminstider, undervisningsspråk och administration kring resultatintyg.

Finansiering  

Kräver samarbetet finansiering av institutionen eller studenter och lärare? Tar samarbetet mycket av lärarnas arbetstid?

Riskanalys  

Utvärdera vilka risker som ett samarbete medför för deltagande studenter och lärare i fråga om säkerhet och etiska aspekter. Finns det till exempel risk för diskriminering och trakasserier?

Responsible internationalisation: Guidelines (pdf)

Internationella samarbeten inom utbildning och forskning – vanliga begrepp 

Internationella samarbetsavtal 

Ett formaliserat samarbete med en utländsk part som kan inkludera student- och personalmobilitet, forskningsprojekt, praktik, gemensamma program eller kurser och andra akademiska samarbeten. Reciprocitet ska vara utgångspunkten vid studentutbyten inom avtal och bör balanseras inom en femårsperiod.  

Internationellt partneruniversitet   

Ett utländskt lärosäte som vi har ett samarbetsavtal med. 

Högskoleövergripande utbytesavtal   

Ett avtal som är öppet för studenter, lärare och forskare vid samtliga institutioner. 

Institutionsspecifika utbytesavtal   

Ett avtal som är öppet för studenter, lärare och forskare vid den institution som har tecknat avtalet. 

Memorandum of Understanding (MoU)   

En enklare avsiktsförklaring och en ram för ett eventuellt samarbete. Om samarbetet utvecklas regleras detta i ett internationellt samarbetsavtal.  

Avtal för Double degree eller Dual degree 

 Avtalet ger studenter möjlighet att erhålla kandidatexamen, magisterexamen eller doktorsexamen vid ett partneruniversitet. Det innebär att studenten får två examina baserade på en och samma högskoleutbildning. Dessa avtal är ämnesspecifika och arbetas oftast fram vid sidan av ett ordinarie utbytesavtal.  

Avtal för Joint degree   

Avtalet bygger på ett integrerat utbildningsprogram som utvecklas och genomförs av minst två lärosäten i ett eller flera länder. Studenten får en gemensam examen från alla lärosätena som är delaktiga i programmet. Utbildningen kan även leda till separata examina.  

3+1-avtal eller 2+2-avtal   

Studenter läser delar av sin utbildning i sitt hemland och delar vid ett utländskt partneruniversitet. Det leder till dubbla examina för studenterna. Vanligtvis är dessa studenter avgiftsskyldiga. 

 

Tips!

Ta chansen att söka medel för förberedande besök. Det kan du göra både inom Erasmus+ och Linnaeus-Palme. 

Senast granskad: