Samarbeta inom Europa

Högskolan Dalarna deltar i flera europeiska projekt och samarbeten via programmen Erasmus+ och Nordplus.
Erasmus logga

Erasmus+ 

Målet med Erasmus+ är att främja internationellt samarbete kring utbildning, ungdom och idrott. Ledorden för projektperioden 2021-27 är digitalisering, hållbarhet, inkludering, flexibilitet och förenkling.  Samtliga EU-länder kan delta i Erasmus+, dessutom Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien och Turkiet.

Jämfört med tidigare år finns en del nyheter:

  • Studenter kan studera eller praktisera 2 till 12 månader med stipendium (tidigare 3 till 12 månader)
  • Blandad mobilitet introduceras, som består av en nätbaserad del och en fysisk mobilitet i 5 till 30 dagar
  • Internationell dimension, del av budgeten kan användas för utresande studenter och personal även utanför EU
  • Blandade intensivprogram (BIP),  minst tre lärosäten från tre länder samarbetar kring en kurs.  

Erasmus+ fokuserar på tre typer av aktiviteter:

Mobilitet

Lärar- och studentutbyten, kompetensutveckling, fortbildning, studiebesök och erfarenhetsutbyten.

Projektsamarbete

Strategiska partnerskap och utvecklingsprojekt mellan skolor, lärosäten, utbildningsorganisationer med flera.

Stöd för policyförändring

Verktyg, metoder och arbetssätt för strategisk utveckling på europeisk policynivå.

Projektsamarbeten

Inom Erasmus+ finns ett antal olika sorters internationella projektsamarbeten. Här är en kortfattad beskrivning av dessa.

Strategiska partnerskap 

Krav på deltagande: Minst tre organisationer från minst tre programländer.
Medlen ger möjlighet att samarbeta med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla kvaliteten inom utbildning.

Kunskapsallianser 

Krav på deltagande: Minst sex oberoende organisationer, varav minst två högskolor och minst två företag. Minst tre programländer ska vara representerade.
En kunskapsallians utgår ofta från ett väl fungerande strategiskt partnerskap där det finns ett särskilt intresse av att samarbeta med näringslivet.

Kapacitetsuppbyggnad 

Krav på deltagande: Minst två lärosäten från minst två programländer. 
Finansiering för dem som vill utveckla nya kurser, utbildningscentra och läroplaner tillsammans med lärosäten i andra länder, både inom och utanför Europa.

Europauniversitet 

Krav på deltagande: Minst tre högskolor från tre olika programländer. 
Europauniversiteten är ett av EU:s initiativ för att skapa ett europeiskt utbildningsområde till 2025. Målet är att öka antalet utbyten och stärka kopplingen mellan utbildning, forskning och innovation. 

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för samarbeten mellan universitet och högskolor i Norden och Baltikum. Det kan till exempel handla om student- och lärarutbyten och om att utveckla gemensamma studieprogram eller kurser.

Högskolan Dalarna deltar i flera Nordplus-samarbeten. 

Senast granskad:
Kontakt
Internationell handläggare
Erasmuskod och ID
Information som behövs vid Erasmus projektansökningar.

Högskolan Dalarnas Erasmuskod : SFALUN01

  EUC: 29445

  PIC: 986578077

  OID: E10177553

Senast granskad: