Vetenskaplig publicering

Biblioteket kan hjälpa dig med en rad olika frågor kopplade till vetenskaplig publicering av din forskning.

Här är några exempel som biblioteket kan hjälpa till med:

  • Regler för vetenskaplig publicering, Högskolan Dalarnas publikationsdatabas DiVA och Open Access som tillgängliggör vetenskapliga resultat 
  • Bibliometri – analys av forskningspublikationer
  • ORCID – internationellt ID för forskare
  • referenshantering
  • tilldelning av ISBN/ISSN för Högskolan Dalarnas publikationsserier (rapporter och avhandlingar)
  • systematiska litteraturöversikter
  • hantering av forskningsdata
  • publicering av doktorsavhandling och licentiatuppsats

Bibliotekets forskarstöd och publicering

Senast granskad:
Kontakt
Biblioteket
Senast granskad: