Vetenskaplig publicering

Biblioteket kan hjälpa dig med en rad olika frågor kopplade till vetenskaplig publicering av din forskning.

Kontakta biblioteket om du behöver stöd och vägledning i frågor kring exempelvis följande: 

  • Regler för vetenskaplig publicering, publikationsdatabasen DiVA och Open Access (öppen tillgång) för tillgängliggörande av vetenskapliga resultat 
  • Bibliometri – analys av forskningspublikationer
  • ORCID – internationellt ID för forskare
  • referenshantering
  • publicering av doktorsavhandling och licentiatuppsats
  • tilldelning av ISBN/ISSN för Högskolan Dalarnas publikationsserier (rapporter och avhandlingar)
  • systematiska litteraturöversikter
  • hantering av forskningsdata (länk till högskolans forskningsdatastöd)

Bibliotekets forskarstöd och publicering

Senast granskad: