Etik i forskningsprojekt

Som forskare är du skyldig att följa vissa lagar, regler och etiska riktlinjer under hela forskningsprocessen.

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen.

Forskaretik rör forskarens relation till själva forskningsuppgiften eller forskningsuppdraget. 

Forskningsetik – hänsyn till deltagare

Forskningsetik rör frågor om hur man i forskningen tar hänsyn till och skyddar deltagare och försökspersoner som berörs av forskningen.

Forskningsetik kan exempelvis handla om överväganden i samband med:

 • information till forskningspersonen
 • samtycke avseende vuxna, respektive barn och ungdomar
 • inspelningar av samtal/intervjuer
 • deltagande observationer
 • förvaring av material
 • internetforskning.

Etikprövningsmyndighetens gör etiska prövningar av forskning på människor, men även av forskning på biologiskt material och känsliga personuppgifter.

Etikprövningsmyndighetens webbplats

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna, FEN

Forskaretik - forskarens relation till forskningen

Forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Det handlar om att genomförandet av forskningen ska beskrivas på ett korrekt sätt, att erforderliga tillstånd för att genomföra studierna ska inhämtas och att forskningsresultat ska rapporteras sanningsenligt. Data ska också inhämtas, sammanställas och rapporteras enligt principer i forskarsamhället. (Se exempelvis Den europeiska kodexen för forskningens integritet, ALLEA.)

Olika forskarkategorier har också egna, professionella yrkesetiska kodexar.

Avvikelser från god forskningssed

Vetenskaplig oredlighet i forskning handlar om att, med uppsåt eller genom grov oaktsamhet, allvarligt avvika från god forskningssed genom fabricering, förfalskning eller plagiering vid planering, genomförande eller rapportering av forskning.

Andra avvikelser från god forskningssed avses sådana avsteg från god forskningssed som inte räknas som oredlighet i forskning, men som väsentligen skadar eller riskerar att skada forskningens eller forskarnas integritet och som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning, eller konstnärlig forskning och utvecklingsarbete.

Forskningsetiska nämnden (FEN) vid Högskolan Dalarna arbetar med att förebygga och motverka vetenskaplig oredlighet i forskning.

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna

Ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet

Forskningshuvudmannen har det övergripande ansvaret för att forskning utförs i enlighet med god forskningssed enligt Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning (även kallad ”Oredlighetslagen”). Vid misstanke om oredlighet i forskning ska forskningshuvudmannen överlämna handlingarna i ärendet för utredning av Nämnden för prövning av oredlighet i forskning (NOF). Andra allvarliga avvikelser från god forskningssed ska hanteras av lärosätena.

Handläggningsordning för hantering av oredlighet i forskning samt avvikelser från god forskningssed, Högskolan Dalarna (pdf)

Juridik i forskningsprojekt

Om du behöver stöd i samband med juridiska frågor och avtalsfrågor vid planering och ansökan om extern forskningsfinansiering, eller under projekttiden, ska du kontakta högskolans jurist.

Högskolejuristen ger råd och stöd i bl a följande frågor/delar:

 • frågor om upphovsrätt och immaterialrätt
 • samarbetsavtal
 • konsortialavtal inom ramen för EU-projekt
 • personuppgiftsbiträdesavtal
 • avtal om gemensamt personuppgiftsansvar
 • data transfer agreements (DTA)
 • olika slags förbindelser etc.  

Kontakt: 

hogskolejurist@du.se

Senast granskad: