Tidigare nummer

Här finner du tidigare utgåvor av tidskriften Utbildning och lärande.

Vol 13, nr 1 2019

Vol12 framsida.jpg

Läs ner hela numret

I det här numret av tidskriften Utbildning & Lärande presenteras praktiknära forskning från fyra olika sammanhang: idrottsundervisning i Norge, lärarutbildning för lärare mot grundskolans tidigare år, grundläggande vuxenutbildning i svenska som andraspråk samt litteraturundervisning i årskurs nio.

Redaktören har ordet
Åsa Wedin, huvudredaktör

 

Artiklar

Literacy and Multimodality in Swedish Teacher Education: Understanding and Bringing Together Theory and Practice
Catarina Schmidt & Margaretha Häggström

Timesignaturer i kroppsøvingsundervisning med utgangspunkt i data fra den norske studien Kvalitet i opplæringa
Ove Olsen Sæle, Hege Wergedahl, Sigurd Botnevik Solberg & Bjørg Oddrun Hallås

Att lära om och genom metaforer: litteraturarbete med vuxna andraspråksinlärare
Robert Walldén

”Då får man typ en annan bild ibland som hjälper en.” Elever i årskurs nio resonerar om litteratursamtal.
Eva Hesslow

Vol 12, nr 2 2018

Utbildning & Lärande

Vol12 framsida.jpg

Ladda ner hela numret

I detta nummer av Utbildning & Lärande, som är det andra som ges ut i Högskolan Dalarnas regi, behandlas utbildningsverksamhet inom högskola, förskola och grundskolans tidigare år. Texterna problematiserar vetenskapliga förhållningsätt, verksamhetsförlagd undervisning, genus och skolprestation, läsning som bildning och slutligen kritikens (uteblivna) roll i förändringsprocesser.

Redaktören har ordet
Åsa Wedin, huvudredaktör

 

Artiklar

Förberedd för högskolestudier? En studie av hur ”vetenskapligt grundat arbetssätt” tar skriftspråklig form i svenska gymnasiearbeten inom samhällsvetenskapsprogrammet
Eva Svärdemo Åberg, Maria Calissendorff & Ylva Ståhle

Gör det någon skillnad? Universitetslärares erfarenheter av en verksamhetsintegrerad lärarutbildning
Jens Gardesten & Ulla-Karin Nordänger

Nordic research on boys’ learning and school performance: A systematic literature review
Ingela Åhslund

Bortom horisonten: Litteraturläsandets kroppsliga och bildande dimensioner
Djamila Fatheddine & Catarina Schmidt

Förändringsprocesser i förskola och skola belyst genom ett implementeringsperspektiv
Désirée von Ahlefeld Nisser & Maria Olsson

vol 12, nr 1 2018 

Tema: Praktiknära forskning

Vol12 framsida.jpg

Ladda ner hela temanumret

I och med detta temanummer av tidskriften Utbildning & Lärande tar Högskolan Dalarna över ansvaret för tidskriften efter Högskolan i Skövde. Detta introducerande temanummer inriktas mot praktiknära forskning, vilket står i samklang med lärosätets ambitioner inom såväl grundutbildning som på forskningsnivå, där undervisning, lärande, fostran och omsorg är tongivande kunskapsobjekt.

Introduktion
Ledningsgruppen för forskningsprofilen Utbildning och Lärande

Artiklar

En samtida diskurs om hjärnans betydelse för undervisning och lärande: Kritisk analys av artiklar i lärarfackliga tidskrifter
Magnus Levinsson & Anita Norlund

Lärares medverkan i praktiknära forskning: Förutsättningar och hinder
Inger Eriksson

Vikten av teori i praktiknära forskning: Exemplet aktionsforskning och teorin om praktikarkitekturer
Karin Rönnerman

Pedagogisk rytm: Ett begrepp om och för lärares arbete
Sören Högberg

Med rörelse och engagemang: En sociomateriell hållning till praktiknära skolforskning
Karin Gunnarsson               

Forskning i samverkan: Att vara nära men se med nya ögon
Lena Nilsson & Daniel Olof Wiedel  

Opponenten recenserar

Opponenten recenserar: Anna Henriksson Perssons licentiatuppsats
Christina Osbeck

Vol 11, nr 1 2017

Tema: Studiekulturer i högre utbildning - Design av flexibla lärandemiljöer

Ladda ner hela temanumret

Temaredaktör: Anita Kjellström

Temapresentation

Studiekulturer i högre utbildning - Design av flexibla lärandemiljöer
Anita Kjellström

Artiklar

Pedagogisk rum-tid och strategier för aktivt lärande i högre utbildning
Lisbeth Lundahl, Ewa Gruffman Cruse, Bengt Malmros, Ann-Kristin Sundbaum & Åse Tieva

Värderelationell reflektion med stöd av digital spegling
Berit Willén Lundgren & Linda Reneland-Forsman

Designing for active supporting learning cultures
Linda Reneland-Forsman

Organisationsmodell för teamlärande - Tema: Fler män i förskolan
Mia Heikkilä

Yrkeslärare som värdebalanserare: värdekonflikter mellan skolans och arbetsplatsens läroplan i lärnlingsutbildning
Emma Arneback & Mattias Nylund

Vol 10, nr 1 2016

Tema: Den reflekterande handledaren - myt eller  verklighet?

Ladda ner hela temanumret

Temaredaktör: Tomas Grysell

Temapresentation

Den reflekterande handledaren - myt eller verklighet?
Tomas Grysell

Artiklar

Handledare, vägledare eller kontrollant
Vanja Carlsson, Petra Svensson, Vicki Johannson och Stig Montin

Ingredients of good PhD supervision: Evidence from a student survey at Stockholm University
Radosveta Dimitrova

Peer reflection on inclusive supervision - A study circle as a space for collegial learning
Åsa Cajander & Ulrike Schnaas

Krav, uppmaningar och frågor: en autoetnografisk reflektion över handledning av självständiga arbeten
Anita Eriksson & Susanne Gustavsson

vol 9, nr 2 2015 

Vol 8, nr 1 2014

Tema: Livslångt och Livsvitt lärande

Temaredaktör: Annelie Andersén

Ladda ner hela temanumret

Temanumret behandlar livslångt och livsvitt lärande ur ett globalt-, ett teknologiskt- och ett genus perspektiv som ökar kunskapen om de tematiska begreppen.

Temapresentation:

Livslångt och livsvitt lärande
Annelie Andersén

Artiklar:

Vilka betydelser har internet för organiserade kvinnor inom kvinnorörelsen i Ecuador?
Maria Svenning & Henrik Nordvall

Wikipedia som lärkontext: Ett resonemang om hur engagemanget i Wikiproduktionen bidrar till det livslånga lärande
Maria Mattus

Rationales for learning in later life
Sigvart Tösse

Vol 7, nr 1 2013

Tema: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning

Temaredaktör: Susanne Gustavsson

Ladda ner hela temanumret

Temanumret belyser gymnasial yrkesutbildning som fenomen och som praktik. Sammantaget kräver yrkesutbildningens roll och särprägel en tydlighet vad gäller dess utbildningmål, samhällsfunktion och roll i den enskilda individens liv.

Temapresentation

Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning
Susanne Gustavsson

Artiklar

Frafald fra erhvervsuddannelserne – mod en mere nuanceret forståelse
Christian Helms Jørgensen & Klaus Nielsen

Vidgade kunskapsklyftor? – fiktionernasfunktioner i läromedel efter gymnasiereformen 2011
Caroline Graeske

Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram? – en studie om skillnander och likheter i lärstilar
Lena Boström

Blivande yrkeslärares beskrivningarav yrkesämnets didaktik
Susanne Gustavsson

Den nya yrkeslärarutbildningen – utkomster i form av yrkeskompetens
Annelie Andersén

Vol 6, nr 1 2012

Tema: Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande

Temaredaktör: Jörgen Dimenäs

Ladda ner hela temanumret

I denna utgåva av tidskriften Utbildning & Lärande presenterar vi bidrag som på
olika sätt berör tematiken verksamhetsintegrerat lärande. Verksamhetsintegrerat
lärande fungerar som ett professionsöverskridande samlingsbegrepp för olika
pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv.

Temapresentation

Utmaningar och perspektiv på verksamhetsförlagt lärande
Jörgen Dimenäs

Artiklar

Att bygga gemensamma miljöer: Delaktighet och lärande genom dialogplanering
Margaretha Herrman & Lena Nilsson

Utbildade för filmproduktion: Hinder och möjligheter för etablering
Margaretha Herrman

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU): en arena för lärarstudenter att utveckla sin ledarskapsförmåga?
Ina von Schantz Lundgren & Mats Lundgren

Att undersöka processhandledning av lärares handledning
Ingrid Nilsson & Ewa Wictor

Att skärpa den praktiska blicken: Handledares erfarenheter av försök att stärka kvalitet i VFU
Ulla Karin Nordänger & Per Lindqvist

Retorikens beprövade erfarenhet ur yrkesverksamma lärare- och sjuksköterskehandledares perspektiv
Jörgen Dimenäs, Margereth Björklund, Kristin Häggkvist, Ingamay Larsson, Annika Malm, Monica Rundgren & Agneta Welin Mod

Senast granskad: