Tidigare nummer

Tidigare utgåvor av tidskriften Utbildning och lärande.

Här finner du tidigare utgåvor av tidskriften Utbildning och lärande.

2014 vol 8, nr 1 Tema: Livslångt och Livsvitt lärande

Temaredaktör: Annelie Andersén

Ladda ner hela temanumret: Livslångt och Livsvitt lärande

Temanumret behandlar livslångt och livsvitt lärande ur ett globalt-, ett teknologiskt- och ett genus perspektiv som ökar kunskapen om de tematiska begreppen.

Artiklar:

Vilka betydelser har internet för organiserade kvinnor inom kvinnorörelsen i Ecuador?
Maria Svenning & Henrik Nordvall

Wikipedia som lärkontext - Ett resonemang om hur engagemanget i Wikiproduktionen bidrar till det livslånga lärande
Maria Mattus

Rationales for learning in later life
Sigvart Tösse.

ISSN: 2001-4554

2013 vol 7, nr 1 Tema: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning

Temaredaktör: Susanne Gustavsson

Ladda ner hela temanumret: Perspektiv på gymnasial yrkesutbildning

Temanumret belyser gymnasial yrkesutbildning som fenomen och som praktik. Sammantaget kräver yrkesutbildningens roll och särprägel en tydlighet vad gäller dess utbildningmål, samhällsfunktion och roll i den enskilda individens liv.

Artiklar

Frafald fra erhvervsuddannelserne – mod en mere nuanceret forståelse
Christian Helms Jørgensen & Klaus Nielsen

Vidgade kunskapsklyftor? – fiktionernasfunktioner i läromedel efter gymnasiereformen 2011
Caroline Graeske

Hur lär sig elever på sex olika yrkesprogram? – en studie om skillnander och likheter i lärstilar
Lena Boström

Blivande yrkeslärares beskrivningarav yrkesämnets didaktik
Susanne Gustavsson

Den nya yrkeslärarutbildningen – utkomster i form av yrkeskompetens
Annelie Andersén

Senast granskad: