Tidskriften Utbildning & Lärande

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap.

Välkommen till sidan för tidskriften Utbildning & Lärande. Sedan 2018 har värdskapet för tidskriften flyttats till Högskolan Dalarna och det första numret i högskolan Dalarnas regi publicerades den 19 december 2018. Här kan du se lanseringen av Högskolan Dalarnas första nummer.  

Vid frågor går det bra att använda e-postadressen utbildning-och-larande@du.se
Insändning av manuskript sker också till den e-postadressen. Då når man såväl tidskriftens huvudredaktör Åsa Wedin som dess tekniske redaktör Katarina Lindahl.

Om tidskriften

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift som startade hösten 2005 och har sedan 2018 sin hemvist vid Högskolan Dalarna. Dessförinnan hade pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde värdskapet. Redaktionen är bevarad och ny huvudredaktör är Åsa Wedin. De nummer som har publicerats finns tillgängliga via denna webbsida. Tidskriften Utbildning & Lärande strävar efter att utgöra ett forum för ett vetenskapligt samtal inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap med mera.

Tidskriften Utbildning & Lärande utkommer med 1-2 nummer per år. Varje nummer har ett forskningsorienterat tematiskt upplägg och behandlar frågor inom skilda pedagogiska praktiker och professionella, yrkesorienterade sammanhang. Tidskriften utges av sedan 2018 av forskningsprofilen Utbildning & Lärande vid Högskolan Dalarna. ISSN-nummer 2001-4554.

Syftet med tidskriften är att:

  • Vara meningsfullt för den praxisnära verksamheten samt bidra till utvecklingen av det angivna forsknings- och kunskapsområdet
  • Ge upphov till idégivande, innovativ och kreativ utveckling och förnyelse av olika typer av pedagogiska projekt inom utbildning och forskning
  • Bidra till ökad professionsutveckling för blivande och verksamma lärare samt för andra yrkesgrupper

Vad kan publiceras?

Arbeten som publiceras ska bygga på vetenskaplig grund. Det kan exempelvis röra sig om:

  • Vetenskapliga artiklar
  • Litteraturöversikter och bokrecensioner
  • Publicering av intervjuer
  • Övrigt av vetenskaplig karaktär som inte faller inom ramen för ovanstående punkter, men som uppfyller tidskriftens uppställda kvalitetskriterier och äger relevans i relation till tidskriftens övergripande målsättning och syfte

Vem kan publicera?

  • Nationella och internationella forskare och lärare samt andra personer, vars arbeten bedöms passande och intressanta i förhållande till uppställda kvalitetskriterier, innehållstematik och policy för tidskriften

Vilka är de tänkta läsarna?

Tidskriften vänder sig till verksamma forskare och lärare i skilda skolformer och till yrkesverksamma i professionsorienterade utbildningsverksamheter, samt studerande vid högskolor och universitet.

 

Kontakt

Redaktionen för Utbildning & Lärande

Huvudredaktör:

Åsa Wedin, professor, Högskolan Dalarna

Redaktionsråd:

Sara Irisdotter Aldenmyr, prof. Ped. arbete, Högskolan Dalarna,
Åsa Bartholdsson, docent Socialantropologi, Högskolan Dalarna,
Urban Carlén, lektor Pedagogik/ Tillämpad IT, Högskolan Väst
Magnus Dahstedt, prof. Socialt arbete, Linköpings univ.
Silvia Edling, docent Didaktik, Uppsala univ./ Högskolan i Gävle
Christian Helms Jørgensen, docent, Roskilde univ. Danmark
Anders Jakobsson, prof. Pedagogik, Malmö Högskola
Ulrika Jepson Wigg, lektor Didaktik, Mälardalens högskola
Monica Johansson, lektor Pedagogik, Göteborgs univ.
Johan Liljestrand, lektor Didaktik, Högskolan i Gävle
Lisbeth Lundahl, prof. Ped.arbete, Umeå univ.
Ann-Marie Markström, docent, Ped.arbete. Linköping univ.
Maria Olson, bitr.prof. Pedagogik, prof. Ped.arbete, Högskolan i Skövde/Högskolan Dalarna/Stockholms univ.
Kennert Orlenius, prof. Ped.arbete, Högskolan i Borås
Ninni Wahlström, prof. Pedagogik, Linnéuniversitetet

Ansvarig utgivare:

Sara Irisdotter Aldenmyr, Högskolan Dalarna

Teknisk redaktör:

Katarina Lindahl, Högskolan Dalarna 

Senast granskad: