Tidskriften Utbildning & Lärande

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete och utbildningsvetenskap.
Utbildning & Lärande

Om tidskriften

Utbildning & Lärande är en vetenskaplig tidskrift som startade hösten 2005. Sedan 2018 har värdskapet för tidskriften flyttats till Högskolan Dalarna och det första numret i högskolan Dalarnas regi publicerades den 19 december 2018. Här kan du se lanseringen av Högskolan Dalarnas första nummer.  

Dessförinnan hade pedagogikämnet vid Högskolan i Skövde värdskapet. Redaktionen är bevarad och ny huvudredaktör är Åsa Wedin. De nummer som har publicerats finns tillgängliga via denna webbsida. Tidskriften Utbildning & Lärande strävar efter att utgöra ett forum för ett vetenskapligt samtal inom områden som berör pedagogik, pedagogiskt arbete, utbildningsvetenskap med mera.

Tidskriften Utbildning & Lärande utkommer med 1-2 nummer per år. Varje nummer har ett forskningsorienterat upplägg och behandlar frågor inom skilda pedagogiska praktiker och professionella, yrkesorienterade sammanhang. Tidskriften utges av sedan 2018 av forskningsprofilen Utbildning & Lärande vid Högskolan Dalarna. ISSN-nummer 2001-4554.

Vid frågor går det bra att använda e-postadressen utbildning-och-larande@du.se. Insändning av manuskript sker också till den e-postadressen. Då når man såväl tidskriftens huvudredaktör Åsa Wedin som dess tekniske redaktör Katarina Lindahl.

Syftet med tidskriften är att:

  • Vara meningsfull för den praxisnära verksamheten samt bidra till utvecklingen av det angivna forsknings- och kunskapsområdet
  • Ge upphov till idégivande, innovativ och kreativ utveckling och förnyelse av olika typer av pedagogiska projekt inom utbildning och forskning
  • Bidra till ökad professionsutveckling för blivande och verksamma lärare samt för andra yrkesgrupper

Vad kan publiceras?

Arbeten som publiceras ska bygga på vetenskaplig grund. Det kan exempelvis röra sig om:

  • Vetenskapliga artiklar
  • Litteraturöversikter och bokrecensioner
  • Publicering av intervjuer
  • Övrigt av vetenskaplig karaktär som inte faller inom ramen för ovanstående punkter, men som uppfyller tidskriftens uppställda kvalitetskriterier och äger relevans i relation till tidskriftens övergripande målsättning och syfte

Vem kan publicera?

  • Nationella och internationella forskare och lärare samt andra personer, vars arbeten bedöms passande och intressanta i förhållande till uppställda kvalitetskriterier, innehållstematik och policy för tidskriften

Vilka är de tänkta läsarna?

Tidskriften vänder sig till verksamma forskare och lärare i skilda skolformer och till yrkesverksamma i professionsorienterade utbildningsverksamheter, samt studerande vid högskolor och universitet.

Redaktion

Huvudredaktör

Åsa Wedin
Professor, pedagogiskt arbete, svenska som andraspråk
Högskolan Dalarna

Redaktionsråd

Åsa Bartholdsson
Docent, socialantropologi
Stockholms Universitet
Urban Carlén
Lektor, pedagogik/tillämpad IT
Högskolan Väst
Magnus Dahlstedt
Professor, socialt arbete
Linköpings universitet
Silvia Edling
Professor, didaktik
Högskolan i Gävle
Sara Irisdotter Aldenmyr
Professor, pedagogiskt arbete
Högskolan Dalarna
Anders Jakobsson
Professor, pedagogik
Malmö Universitet
Monica Johansson
Docent, pedagogik
Göteborgs Universitet
Ulrika Jepson Wigg
Universitetslektor, pedagogik
Mälardalens högskola
Johan Liljestrand
Docent, didaktik
Högskolan i Gävle
Lisbeth Lundahl
Professor, pedagogiskt arbete
Umeå Universitet
Ann-Marie Markström
Biträdande professor, pedagogik
Linköpings universitet
Ninni Wahlström
Professor, pedagogik
Linnéuniversitetet
Maria Olson
professor, ämnesdidaktik & gästprofessor, pedagogiskt arbete
Stockholms universitet & Högskolan Dalarna

Ansvarig utgivare

Sara Irisdotter Aldenmyr
Professor, pedagogiskt arbete
Högskolan Dalarna

Teknisk redaktör

Katarina Lindahl
Universitetsadjunkt, engelska
Högskolan Dalarna
Senast granskad:

Kontakt

Redaktionen för Utbildning & Lärande

Nyhetsbrev