Kollegial mötesplats för utbildningshistoria

Detta utgör Högskolan Dalarnas kollegiala mötesplats för forskning om bildningens och utbildningens historia.

Syftet med den denna kollegiala mötesplats är att utgöra en kraftsamling för att utveckla och sprida lärosätets forskning inom området utbildningshistoria.

Vi utgör en tvärvetenskaplig grupp av forskare med en bred samlad kompetens inom fältet. På mötesplatsen granskar och diskuterar vi vetenskapliga artiklar inom området samt arbetar kritiskt med metodologiska och teoretiska frågor inom pågående arbeten. 

Vi vill utforska de historiska dimensionerna av Utbildning och lärandes praktikfokus. På kritisk distans från ensidig nutidsorientering utgår vi från att äldre sätt att undervisa och lära bör bedömas utifrån sina egna historiska förutsättningar. Därmed kan vi frilägga erfarenheter till nytta även för samtiden.

I relation till svensk utbildningshistorisk forskning i stort har vi vissa särdrag.  Att arbeta med äldrehistoriskt och tidigmodernt material tillhör ovanligheterna, men har stark tradition hos oss. Vi har även fokuserat på friare alternativa bildningsformer, både exempelvis vad gäller nordisk folkskolerörelse och den så kallade Siljanskolan. Vi formerar oss även kring vissa tematiker, där ”den nya människan” och ”bildningsresan” särskilt bör nämnas. År 2020 planerar vi sjösätta arbetet med en gemensam studie av lärarutbildningens långa historia i Falun. I det pågående arbetet med att stärka vårt lärosäte vill vi bidra med kunskap om våra gemensamma historiska förutsättningar.

Alla som är intresserade av utbildningshistoria är varmt välkomna att delta! Kontakta gärna Juvas Marianne Liljas som ansvarar för gruppen.

Senast granskad:
Senast granskad: