De samhällsorienterande ämnenas didaktik

Ambitionen med denna kollegiala mötesplats är att utgöra en plattform för forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande, där utvecklandet och spridandet av lärosätets samlade kunskap vad gäller de samhällsorienterande ämnenas didaktik står i centrum.

De samhällsorienterande ämnena spelar roll. Den avgörande frågan är inte om denna undervisning spelar någon roll, utan hur den spelar roll, och för vem den spelar roll, och varför den kan och behöver spela roll. Den gemensamma ambitionen i denna tvärvetenskapliga grupp är att sätta eleven, läraren och undervisningen i centrum för dessa frågor utifrån ett samhällsrelaterat perspektiv när det gäller so-ämnena.

Gruppens ambition är att bidra med samlat och vidgat vetande rörande elevers erövran av so-ämnesknutna kunskaper, förmågor och färdigheter i vår tid och samhällssituation. Det innebär att aktivt verka för att kvalificera so-ämneskunskapande på ett sätt som bidrar till elevers möjligheter att genom detta kunskapade vara och verka i världen och i samhället som  unika varelser och samhällsmedlemmar.

Textseminarier och produktion av olika typer av undervisnings- och forskningsbidrag är centrala aktiviteter.

Om du är intresserad av att delta, kontakta Maria Olson, maol@du.se, forskningsgruppsledare.

Mötestider våren 2021

Alla tillfällen är lagda klockan 9.00 - 16.00, som skrivardagar, med sedvanliga inslag av texter vi tar oss an i "textseminarieform".

Träffarna sker digitalt via Zoom. https://du-se.zoom.us/j/6059657695

Tisdag 26/1, Tisdag 23/2, Tisdag 23/3, Tisdag 20/4, Måndag 17/5.

Skrivarinternat: 14/6 - 15/6: Digitalt eller hos Ingela, Anders P, campus eller annorstädes.
Notera: textutskick inför internatet görs senast 10/6. Tanken är att vi då har några dagar på oss att läsa någons artikeltext, för att ge feedback på den. Så att inte alla behöver läsa Allas texter.

Tisdag 24/8: Notera: textskick inför detta tillfälle görs senast 23/8 klockan 8.00, för läsning enligt ovan.

Prioriteringen på textseminarierna är "vårt" temanummersskrivande, där vi hjälper varandra fram i processen att insända artikelmanus till följande Arendtinspirerade temanummer i den nordiska tidskriften Acta Didactica Norden, med titeln "Eleven som subjekt i samfunnsfagene og samfunnsfagenes potensial i elevers liv", se mer information på Acta Didactica Nordens webbsida.

Även andra texter eller inbjudna personer är välkomna. Kontakta Maria om och när ni önskar lägga fram text eller bjuda in någon gäst! 

Deadline för inskick av artikelmanus till temanumret Acta Didactica Norden är den 30/11 2021. Tanken är att våra träffar ska matcha deadlinen.

Forskargruppens medlemmar

Univ adjunkt religionsvetenskap
Univ lektor historia
Univ lektor pedagogiskt arbete
Univ lektor utbildningsvetenskap
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete
Ingela Visuri
Univ lektor religionsvetenskap
Univ lektor pedagogik
Sara Irisdotter Aldenmyr
Professor pedagogiskt arbete
Senast granskad:
Kontakt