De samhällsorienterande ämnenas didaktik

Ambitionen med denna kollegiala mötesplats är att utgöra en plattform för forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande, där utvecklandet och spridandet av lärosätets samlade kunskap vad gäller de samhällsorienterande ämnenas didaktik står i centrum.

De samhällsorienterande ämnena spelar roll. Den avgörande frågan är inte om denna undervisning spelar någon roll, utan hur den spelar roll, och för vem den spelar roll, och varför den kan och behöver spela roll. Den gemensamma ambitionen i denna tvärvetenskapliga grupp är att sätta eleven, läraren och undervisningen i centrum för dessa frågor utifrån ett samhällsrelaterat perspektiv när det gäller so-ämnena.

Gruppens ambition är att bidra med samlat och vidgat vetande rörande elevers erövran av so-ämnesknutna kunskaper, förmågor och färdigheter i vår tid och samhällssituation. Det innebär att aktivt verka för att kvalificera so-ämneskunskapande på ett sätt som bidrar till elevers möjligheter att genom detta kunskapade vara och verka i världen och i samhället som  unika varelser och samhällsmedlemmar.

Textseminarier och produktion av olika typer av undervisnings- och forskningsbidrag är centrala aktiviteter.

Om du är intresserad av att delta, kontakta Maria Olson, maol@du.se, forskningsgruppsledare.

Senast granskad: