De samhällsorienterande ämnenas didaktik

Ambitionen med denna kollegiala mötesplats är att utgöra en plattform för forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande, där utvecklandet och spridandet av lärosätets samlade kunskap vad gäller de samhällsorienterande ämnenas didaktik står i centrum.

De samhällsorienterande ämnena spelar roll. Den avgörande frågan är inte om denna undervisning spelar någon roll, utan hur den spelar roll, och för vem den spelar roll, och varför den kan och behöver spela roll. Den gemensamma ambitionen i denna tvärvetenskapliga grupp är att sätta eleven, läraren och undervisningen i centrum för dessa frågor utifrån ett samhällsrelaterat perspektiv när det gäller so-ämnena.

Gruppens ambition är att bidra med samlat och vidgat vetande rörande elevers erövran av so-ämnesknutna kunskaper, förmågor och färdigheter i vår tid och samhällssituation. Det innebär att aktivt verka för att kvalificera so-ämneskunskapande på ett sätt som bidrar till elevers möjligheter att genom detta kunskapade vara och verka i världen och i samhället som  unika varelser och samhällsmedlemmar.

Textseminarier och produktion av olika typer av undervisnings- och forskningsbidrag är centrala aktiviteter.

Om du är intresserad av att delta, kontakta Maria Olson, maol@du.se, forskningsgruppsledare.

Vårens mötestillfällen (vt 20)

Ons 22 jan kl 10-19 – Skrivarverkstad: temanummer om de samhällsorienterande ämnenas existentialiserande potential

Ons 19 feb kl 13-17 – Skrivarverkstad + textseminarium: fortsatt temanummersskrivande, Steven Dahls avhandlingstext (SU) samt Mikael Bergs artikelutkast om samhällskunskapslärares bedömningsstrategier.

Tis 17 mars kl 13-17 – Skrivarverkstad: fortsatt temanummersskrivande,
i zoom: https://du-se.zoom.us/j/6059657695

Tis 14 april kl 13-19 – Skrivarverkstad: fortsatt temanummersskrivande,
i zoom: https://du-se.zoom.us/j/6059657695

Tis 19 maj kl 13-17 – Samlyst seminarium med den utbildningshistoriska kollegiala mötesplatsen: fil.dr Synne Myreboe (Södertörns högskola) om (sin avhandling): Bildning, Kultivering och Nussbaum/i viss mån Arendt,
i zoom: https://du-se.zoom.us/j/6059657695

Tors 11 juni kl 13-19 – Skrivarverkstad: temanummersskrivande,
i zoom: https://du-se.zoom.us/j/6059657695

Fre 12 juni kl 9-17 – Skrivarverkstad: temanummersskrivande,
i zoom: https://du-se.zoom.us/j/6059657695

Tis 16 juni kl 9-17 – Skrivarverkstad: temanummersskrivande,
i zoom: https://du-se.zoom.us/j/6059657695

Våravslutningen för gruppen skrinläggs tills dess att covid 19-restriktionerna är över.

Senast granskad: