Utbildning och lärande

Att förstå förutsättningar för lärande, undervisning, omsorg och fostran i samtid, dåtid och framtid.

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom forskningsprofilen finns kollegiala mötesplatser (grupper) som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt mångfald i utbildningssammanhang.

Högskolan Dalarna erhöll våren 2017 rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete.

Kollegiala mötesplatser

Aktiviteter inom profilen

Utbildningsvetenskapliga seminariet

Sep 23
Forskningsseminarium
13:00
Anna Lyngfelt är nyanställd professor i svenska med didaktisk inriktning och presenterar sin forskning under seminariet.
Okt 7
Forskningsseminarium
13:00
Henrika Florén är NGL-pedagog och doktorand vid vid UCL Institute of Education. Hon presenterar sitt pilotprojekt “Chasing the Intangible: Recognizing Learning and Knowledge in Multimodal Text”
Okt 21
Forskningsseminarium
13:00
Eva Hultin är nyanställd professor i svenska med didaktisk inriktning och presenterar sin forskning under seminariet.
Nov 4
Forskningsseminarium
13:00
Maria Larsson är doktorand i pedagogiskt arbete. Maria lägger fram några kapitel ur sitt avhandlingsprojekt. Utsedd läsare är Anna Lyngfelt.
Nov 18
Forskningsseminarium
13:00
Mikael Berg och Anders Persson presenterar sitt Skolforskningsfondsprojekt om bedömning i historia och samhällskunskap i årskurs 7-9. Seminariebehandling av bokkapitel i anslutning till projektet.
Dec 2
Forskningsseminarium
13:00
Jan Håkansson är nyanställd professor i pedagogiskt arbetet, med sin huvudsakliga bas inom PUD:s arbete med skolutveckling och Samverkan för bästa skola. Han presenterar sin forskning under seminariet. ...
Dec 16
Forskningsseminarium
13:00
Presentation av forskningsprojekt: Läs- och skrivutvecklande praktiker i undervisning i naturvetenskap/teknik i förskoleklass.
Fler händelser

Forskningspublikationer och projekt

Personal inom forskningsprofilen

Senast granskad: