Utbildning och lärande
1 min läsning

Att förstå förutsättningar för lärande, undervisning, omsorg och fostran i samtid, dåtid och framtid.

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom forskningsprofilen finns kollegiala mötesplatser (grupper) som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt mångfald i utbildningssammanhang.

Högskolan Dalarna erhöll våren 2017 rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete.

Kollegiala mötesplatser

De samhällsorienterande ämnenas didaktik


Förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.


Högskoledidaktik

Den Högskoledidaktiska kollegiala mötesplatsen samlar forskare, lärare och doktorander i syfte att stärka forskningen inom området högskoledidaktik.

Läs- och skrivdidaktik (LÄSK)

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Mångfald i utbildningssammanhang

Den kollegiala mötesplatsen Mångfald i utbildningssammanhang samlar forskare, lärare och doktorander med intresse för mångfald inom olika utbildningskontexter.

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

 

Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer.

Språkdidaktik

Den språkdidaktiska gruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning.

Utbildningshistoria
Detta utgör Högskolan Dalarnas kollegiala mötesplats för forskning om bildningens och utbildningens historia.

Aktiviteter inom profilen

Utbildningsvetenskapliga seminariet

 

Vecka

Datum

Tid

Plats

Ämne och presentatör

35

28 aug

13:00-
15:00

Selma

BethAnne Paulsrud

Attitudes, beliefs and knowledge of teachers on multilingualism. Artikel.

37

11 sep

13:00-15:00

Selma

Liivi Jakobsson

Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar. Presentation av färsk doktorsavhandling.

39

25 sep

13:00-15:00

Selma

Kate Ferguson-Patrik, University of Newcastle, Australien

Utbildningsforskare på besök. Innehåll kommer.

41

7 okt 

13:00-14:30

Lokal meddelas senare

Paneldiskussion i Humtanks regi

(Observera dagen!) Humaniora och lärarutbildningen. Panel: Prof. Mats Persson, Uppsala universitet,  Doc. Marie Öhman, HLK, Jönköping University

41

9 okt.

13:00-15:00

Selma

Anna Annerberg och Ulrika Norburg Forskning om yrkeslärande och yrkeslärare.

43

23 okt.

13:00-15:00

Selma

Anders Kjellsson Planeringsseminarium. Lic-uppsats inom forskarskolan Skolnära III. Prel. titel:  Bildningens möjligheter och utmaningar i svensk grundskola. Läsare: Anders Arnqvist.

45

6 nov

13:00-15:00

Selma

En text väljs ut för kritisk granskning i seminarieform.

47

20 nov

13:00-15:00

Selma

Maria Olsson, Elisabeth Lindgren Eneflo, Gunilla Lindqvist

Undervisning i förskola: En aktionsforskningsstudie med förskollärare.

49

4 dec

13:00-15:00 

Selma

Richard Tinning, prof. em. University of Queensland

Gästprofessor. Fortsättning på samtalet om kunskapssyn och lärarutbildning.

51

18 dec

13:00-15:00

Selma

50%-seminarium licentiatuppsats inom forskarskolan Skolnära I.

Särskild läsare: (kommer)

Forskningspublikationer och projekt

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2006

2005

2004

Personal inom forskningsprofilen

Docent, Pedagogik
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 82 25
Tarja Alatalo
Docent, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 84 87
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 83 02
Mattias Aronsson
Docent, Franska
Univ lektor franska, Franska
023-77 80 23
Tomas Axelson
Docent, Religionsvetenskap
Univ lektor religionsvetenskap inr medier, Religionsvetenskap
023-77 82 76
Erik Backman
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
023-77 88 90
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
Univ lektor historia, religion, Historia
023-77 82 79
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 81 29
Farhana Borg
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 83 49
Fil lic, Pedagogiskt arbete
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Fil dr, Historia
Univ lektor historia, Historia
023-77 84 26
Megan Case
Forskarstuderande, Pedagogik
070- 70
Univ adjunkt pedagogik, Pedagogik
070- 70
Professor historia, religion, Historia
023-77 89 24
Maria Cortas Nordlander
Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 81 78
Christine Cox Eriksson
Fil dr, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 88 58
Fil dr, Spanska
Univ lektor spanska, Spanska
023-77 89 07
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 47
Senior professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 80
Katherina Dodou
Fil dr, Engelska
Docent engelska, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 80 56
Maren Eckart
Docent, Tyska
Univ lektor tyska, Tyska
Univ lektor portugisiska, Portugisiska
023-77 83 97
Verksamhetsledare, PUD
023-77 82 91
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 91
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Univ adjunkt pedagogiskt arbete (Tjänstledig), Pedagogiskt arbete
Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 28
Magnus Fahlström
Fil lic, Matematikdidaktik
Doktorand mikrodataanalys, Matematikdidaktik
023-77 84 96
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 96
Univ lektor tyska, Tyska
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 85 57
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Univ lektor kinesiska, Kinesiska
023-77 83 05
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Mattias Gradén
Verksamhetsutvecklare, PUD
023-77 83 27
David Gray
Fil dr, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 86 72
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 06
Doktorand matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 06
Fil dr, Svenska som andraspråk
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 83 32
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Monika Hoffmann
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Mari Hysing
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Fil dr, Pedagogik
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 82 52
Fil dr, Japanska
Univ lektor japanska, Japanska
023-77 82 21
Sara Irisdotter Aldenmyr
Professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 88 51
Forskningsledare Utbildning och lärande, Avdelning utbildningsvetenskap
023-77 88 51
Fil dr, Idrotts- och hälsovetenskap
Univ lektor idrottsdidaktik, Idrotts- och hälsovetenskap
023-77 84 16
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 83 96
Fil dr, Sociologi
Univ lektor sociologi, Pedagogiskt arbete
023-77 89 33
Fil dr, Naturvetenskap
Univ lektor naturvetenskap, Naturvetenskap
023-77 86 06
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 83 89
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 83 15
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Doktorand pedagogiskt arbete, PUD
023-77 89 22
Fil dr, Naturvetenskap
Univ lektor kemi, Naturvetenskap
023-77 88 42
Maria Larsson
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 86
Docent, Svenska
Univ lektor svenska, Svenska
023-77 85 49
Docent, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 60
Katarina Lindahl
Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska, Engelska
Univ adjunkt engelska, Engelska
023-77 86 81
Univ adjunkt svenska som andraspråk (Tjänstledig), Svenska som andraspråk
Doktorand svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 85 39
Charlotte Lindgren
Fil dr, Franska
Univ lektor franska, Franska
023-77 83 07
Gunilla Lindqvist
Docent, Pedagogik
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 82 65
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 85 64
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogik, Pedagogiskt arbete
023-77 81 50
Senior professor pedagogik, Pedagogik
023-77 82 81
Fil dr, Naturvetenskap
Univ lektor naturvetenskap, Naturvetenskap
023-77 81 69
Fil dr, Filosofi
Univ lektor filosofi, Filosofi
023-77 82 68
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 40
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Göran Morén
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 77
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 84 41
Marie Nordmark
Univ lektor svenska, Svenska
023-77 87 54
Marit Nybelius Stub
Univ adjunkt idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
023-77 81 19
Gunn Nyberg
Docent, Idrotts- och hälsovetenskap
Fil dr, Idrotts- och hälsovetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap, Idrotts- och hälsovetenskap
023-77 83 24
Catharina Nyström Höög
Professor svenska, Svenska
023-77 82 53
Anders Ohlsson
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 89 05
Fil dr, Pedagogiskt arbete
Univ lektor pedagogik, Pedagogik
023-77 83 59
Hanna Palmér
Gästlektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
Fil dr, Historia
Univ lektor historia, Historia
023-77 82 15
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 86
Fil dr, Historia
Univ lektor historia, Historia
023-77 82 78
Docent, Litteraturvetenskap
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 02
Högskolepedagogisk utvecklare, NGL-centrum
023-77 85 98
Therese Rodin
teologie dr, Religionsvetenskap
Univ lektor religionsvetenskap, Religionsvetenskap
Univ lektor svenska som andraspråk, Pedagogiskt arbete
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 42
Fil dr, Kinesiska
Univ lektor kinesiska, Kinesiska
023-77 85 82
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 81 45
Fil dr, Naturvetenskap
Univ adjunkt kemi, Naturvetenskap
023-77 88 30
Fil dr, Spanska
Univ lektor spanska, Spanska
023-77 87 85
Lena Skoglund
Med dr, Naturvetenskap
Univ lektor biologi, Naturvetenskap
023-77 80 68
Fil lic, Matematikdidaktik
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 87 53
Univ adjunkt pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 74
Docent, Svenska som andraspråk
Fil dr, Svenska som andraspråk
Univ lektor svenska som andraspråk, Svenska som andraspråk
023-77 80 86
Monika Stridfeldt
Fil dr, Franska
Univ lektor franska, Franska
023-77 83 31
Fil dr, Engelska
Docent, Engelska
Univ lektor engelska, Lärarutbildningskansliet
023-77 83 04
Fil dr, Matematikdidaktik
Univ lektor matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 84 99
teologie dr, Religionsvetenskap
Univ adjunkt religionsvetenskap, Religionsvetenskap
023-77 83 83
Extern doktorand, Pedagogiskt arbete
Fil dr, Tyska
Univ lektor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 06
Åsa Wedin
Professor pedagogiskt arbete, Svenska som andraspråk
023-77 83 65
Univ adjunkt matematikdidaktik, Matematikdidaktik
023-77 80 85
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 87 09
Jonathan White
Docent, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 83 03
Univ lektor informatik, Pedagogiskt arbete
Professor pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
023-77 82 85
Univ lektor kinesiska, Kinesiska
023-77 85 06
Univ lektor kinesiska, Företagsekonomi
023-77 85 06
Fil dr, Engelska
Univ lektor engelska, Engelska
023-77 81 51
Doktorand pedagogiskt arbete, Pedagogiskt arbete
Annelie Ädel
Professor engelska, Engelska
Senast granskad: