Utbildning och lärande

Att förstå förutsättningar för lärande, undervisning, omsorg och fostran i samtid, dåtid och framtid.

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom forskningsprofilen finns kollegiala mötesplatser (grupper) som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt mångfald i utbildningssammanhang.

Högskolan Dalarna har våren 2017 erhållit rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete efter att ansökningsprocessen blev färdig. När vi har aktuella doktorandutlysningar återfinns dessa under ”Våra lediga jobb."

Forskarskolor

Forskarskolor är sammanhållna forskarutbildningar i samverkan mellan flera ämnen och mellan flera högskolor och universitet.

Skolnära

Teknikburna kunskapsprocesser

Kollegiala mötesplatser

De samhällsorienterande ämnenas didaktik


Förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.


Högskoledidaktik

Den Högskoledidaktiska kollegiala mötesplatsen samlar forskare, lärare och doktorander i syfte att stärka forskningen inom området högskoledidaktik.

Läs- och skrivdidaktik (LÄSK)

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Mångfald i utbildningssammanhang

 

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

 

Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer.

Språkdidaktik

Den språkdidaktiska gruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning.

Utbildningshistoria

Aktiviteter inom profilen

Utbildningsvetenskapliga seminariet

 

Vecka

Datum

Tid

Plats

Ämne och presentatör

35

28 aug

13:00-
15:00

Selma

BethAnne Paulsrud

Attitudes, beliefs and knowledge of teachers on multilingualism. Artikel.

37

11 sep

13:00-15:00

Selma

Liivi Jakobsson

Skriftlig lärarrespons för vuxna nybörjare i svenska som andraspråk: teoretiska perspektiv, responspraktik och uppfattningar. Presentation av färsk doktorsavhandling.

39

25 sep

13:00-15:00

Selma

Kate Ferguson-Patrik, University of Newcastle, Australien

Utbildningsforskare på besök. Innehåll kommer.

41

7 okt 

13:00-14:30

Lokal meddelas

Paneldiskussion i Humtanks regi

(Observera dagen!) Humaniora och lärarutbildningen. Panel: Prof. Mats Persson, Uppsala universitet,  Doc. Marie Öhman, HLK, Jönköping University

41

9 okt.

13:00-15:00

Selma

Anna Annerberg och Ulrika Norburg Forskning om yrkeslärande och yrkeslärare.

43

23 okt.

13:00-15:00

Selma

Anders Kjellsson Planeringsseminarium. Lic-uppsats inom forskarskolan Skolnära III. Prel. titel:  Bildningens möjligheter och utmaningar i svensk grundskola. Läsare: Anders Arnqvist.

45

6 nov

13:00-15:00

Selma

En text väljs ut för kritisk granskning i seminarieform.

47

20 nov

13:00-15:00

Selma

Maria Olsson, Elisabeth Lindgren Eneflo, Gunilla Lindqvist

Undervisning i förskola: En aktionsforskningsstudie med förskollärare.

49

4 dec

15-17 (prel.)

Selma

Richard Tinning, prof. em. University of Queensland

Gästprofessor. Fortsättning på samtalet om kunskapssyn och lärarutbildning.

51

18 dec

13:00-15:00

Selma

50%-seminarium licentiatuppsats inom forskarskolan Skolnära I.

Särskild läsare: (kommer)

Forskningspublikationer och projekt

Personal inom forskningsprofilen

Fil dr
Univ lektor historia
023-77 82 15
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Fil dr
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 99
Univ lektor tyska (Tjänstledig)
Professor engelska
Fil dr
Univ lektor naturvetenskap
023-77 86 06
Fil dr
Univ lektor spanska
023-77 87 85
Fil dr
Univ lektor religionsvetenskap
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 80 86
Doktorand pedagogiskt arbete
Professor svenska
023-77 82 53
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 07
Univ lektor portugisiska
023-77 83 97
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 83 32
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 88 58
Fil dr (Tjänstledig)
Univ lektor engelska (Tjänstledig)
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 82 25
Univ adjunkt pedagogiskt arbete (Tjänstledig)
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 88 90
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 81 29
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 49
Gästlektor omvårdnad
teologie dr
Univ adjunkt religionsvetenskap
023-77 83 83
Docent
Univ lektor pedagogik
023-77 82 65
Docent
Fil dr
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 83 24
Fil dr
Univ lektor kemi
023-77 88 42
Fil lic
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 53
Doktorand matematikdidaktik
023-77 84 06
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 06
Fil dr
Univ lektor japanska
023-77 82 21
Univ lektor sociologi
023-77 80 61
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 02
Fil dr
Univ lektor spanska
023-77 89 07
Univ lektor matematikdidaktik (Tjänstledig)
Fil dr
Univ lektor idrottsdidaktik
023-77 84 16
Univ lektor svenska som andraspråk
Fil dr
Univ lektor naturvetenskap
023-77 81 69
Docent
Univ lektor engelska
023-77 83 03
Fil dr
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 15
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 60
Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska
Univ adjunkt engelska
023-77 86 81
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 80 56
Fil dr
Univ lektor historia
023-77 84 26
Docent
Adjungerad universitetslektor medicinsk vetenskap
Univ lektor sociologi
023-77 84 42
Med dr
Univ lektor biologi
023-77 80 68
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 81 50
Fil lic
Doktorand mikrodataanalys
023-77 84 96
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 96
Docent
Akademichef
023-77 84 55
Extern doktorand
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 82 86
Professor pedagogiskt arbete
023-77 85 88
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 83 59
Fil lic
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Senior professor pedagogik
023-77 82 81
Docent
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 83 04
Univ adjunkt byggteknik
Docent
Univ lektor franska
023-77 80 23
Forskarstuderande
070- 70
Univ adjunkt pedagogik
070- 70
Doktorand pedagogiskt arbete
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 31
Professor pedagogiskt arbete
023-77 82 85
Docent
Univ lektor svenska
023-77 85 49
Postdoktor energiteknik
Fil dr
Univ lektor historia
023-77 82 78
Fil dr
Univ lektor filosofi
023-77 82 68
Doktorand energiteknik
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 87 51
Forskningsledare Utbildning och lärande
023-77 88 51
Professor pedagogiskt arbete
023-77 88 51
Fil dr
Univ lektor sociologi
023-77 89 33
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 82 42
Fil dr
Univ adjunkt kemi
023-77 88 30
Docent (Tjänstledig)
Univ lektor sociologi
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 82 52
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 84 87
Doktorand pedagogiskt arbete
Docent
Univ lektor religionsvetenskap inr medier
023-77 82 76
Professor historia, religion
023-77 89 24
Fil dr
Univ lektor kinesiska
023-77 85 82
Professor pedagogiskt arbete
023-77 83 65
Senast granskad: