Utbildning och lärande

Att förstå förutsättningar för lärande, undervisning, omsorg och fostran i samtid, dåtid och framtid.

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom forskningsprofilen finns kollegiala mötesplatser (grupper) som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt mångfald i utbildningssammanhang.

Högskolan Dalarna har våren 2017 erhållit rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete efter att ansökningsprocessen blev färdig. Lediga doktorandtjänster finns under Våra lediga jobb.

Forskarskolor

Forskarskolor är sammanhållna forskarutbildningar i samverkan mellan flera ämnen och mellan flera högskolor och universitet.

Skolnära

Teknikburna kunskapsprocesser

Kollegiala mötesplatser

Mötesplats för läs- och skrivdidaktik (LÄSK)
Tarja Alatalo

Förskolepedagogik
Farhana Borg

Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer
Sara Irisdotter Aldemyr

De samhällsorienterande ämnenas didaktik
Maria Olson

Naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didakt
Jörgen Dimenäs

Språkdidaktik
Åsa Wedin

Utbildningshistoria
Urban Claesson

Mångfald i utbildningssammanhang
Jenny Rosén

Forskningspublikationer och projekt

Aktiviteter inom profilen

Kalender
Senast granskad: