Utbildning och lärande

Att förstå förutsättningar för lärande, undervisning, omsorg och fostran i samtid, dåtid och framtid.

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom forskningsprofilen finns kollegiala mötesplatser (grupper) som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt mångfald i utbildningssammanhang.

Högskolan Dalarna har våren 2017 erhållit rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete efter att ansökningsprocessen blev färdig. När vi har aktuella doktorandutlysningar återfinns dessa under ”Våra lediga jobb."

Forskarskolor

Forskarskolor är sammanhållna forskarutbildningar i samverkan mellan flera ämnen och mellan flera högskolor och universitet.

Skolnära

Teknikburna kunskapsprocesser

Kollegiala mötesplatser

De samhällsorienterande ämnenas didaktik


Förskolepedagogik

Den kollegiala mötesplatsen för förskolepedagogik samlar forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande med intresse för förskolepedagogiska frågor.


Högskoledidaktik

Den Högskoledidaktiska kollegiala mötesplatsen samlar forskare, lärare och doktorander i syfte att stärka forskningen inom området högskoledidaktik.

Läs- och skrivdidaktik (LÄSK)

LÄSK är en kollegial mötesplats för personer med ett intresse av forskning som kan bidra till att utveckla undervisning till stöd för elevers läs- och skrivlärande samt för elevers lärande med stöd av läsning och skrivning.

Matematikdidaktik

Den kollegiala mötesplatsen i matematikdidaktik fokuserar praktiknära forskning i syfte att utveckla matematikundervisning som främjar elevers utveckling av matematiska kompetenser.

Mångfald i utbildningssammanhang

 

Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

 

Pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer

Syftet med den kollegiala mötesplatsen är att samla forskare, lärarutbildare, doktorander och magisterstuderande för att utveckla och sprida lärosätets sammantagna kompetenser inom pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer.

Språkdidaktik

Den språkdidaktiska gruppen är en samlingsplats för forskare, doktorander och kollegor intresserade av språkdidaktisk forskning.

Utbildningshistoria

Aktiviteter inom profilen

Forskningspublikationer och projekt

Personal inom forskningsprofilen

Fil dr
Univ lektor historia
023-77 82 15
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 89 71
Fil dr
Univ lektor matematikdidaktik
023-77 84 99
Univ lektor tyska (Tjänstledig)
Professor engelska
Fil dr
Univ lektor naturvetenskap
023-77 86 06
Fil dr
Univ lektor spanska
023-77 87 85
Fil dr
Univ lektor religionsvetenskap
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 80 86
Doktorand pedagogiskt arbete
Professor svenska
023-77 82 53
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 07
Univ lektor portugisiska
023-77 83 97
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk (Tjänstledig)
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 88 58
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 86 72
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 82 25
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 80 89
Univ adjunkt pedagogiskt arbete (Tjänstledig)
Docent Pedagogik med inriktning mot idrottsvetenskap
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 88 90
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 81 29
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 49
teologie dr
Univ adjunkt religionsvetenskap
023-77 83 83
Docent
Univ lektor pedagogik
023-77 82 65
Fil dr
Docent
Univ lektor idrotts- och hälsovetenskap
023-77 83 24
Fil dr
Univ lektor kemi
023-77 88 42
Fil lic
Doktorand matematikdidaktik
023-77 87 53
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 87 53
Doktorand matematikdidaktik
023-77 84 06
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 06
Fil dr
Univ lektor japanska
023-77 82 21
Univ lektor sociologi
023-77 80 61
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 02
Fil dr
Univ lektor spanska
023-77 89 07
Univ lektor matematikdidaktik (Tjänstledig)
Fil dr
Univ lektor idrottsdidaktik
023-77 84 16
Univ lektor svenska som andraspråk
Fil dr
Univ lektor naturvetenskap
023-77 81 69
Docent
Univ lektor engelska
023-77 83 03
Fil dr
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 83 15
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 82 60
Fil lic ämnesdidaktik med inriktning engelska
Univ adjunkt engelska
023-77 86 81
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 80 56
Fil dr
Univ lektor historia
023-77 84 26
Univ lektor sociologi
023-77 84 42
Med dr
Univ lektor biologi
023-77 80 68
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 81 50
Fil lic
Univ adjunkt matematikdidaktik
023-77 84 96
Doktorand mikrodataanalys
023-77 84 96
Docent
Akademichef
023-77 84 55
Extern doktorand
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 82 86
Professor pedagogiskt arbete
023-77 85 88
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 83 59
Fil lic
Doktorand pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 86 54
Senior professor pedagogik
023-77 82 81
Docent
Fil dr
Univ lektor engelska
023-77 83 04
Docent
Univ lektor franska
023-77 80 23
Forskarstuderande
070- 70
Univ adjunkt pedagogik
070- 70
Doktorand pedagogiskt arbete
Fil dr
Univ lektor franska
023-77 83 31
Professor pedagogiskt arbete
023-77 82 85
Docent
Univ lektor svenska
023-77 85 49
Fil dr
Univ lektor historia
023-77 82 78
Fil dr
Univ lektor filosofi
023-77 82 68
Fil dr
Univ lektor svenska som andraspråk
023-77 87 51
Forskningsledare Utbildning och lärande
023-77 88 51
Professor pedagogiskt arbete
023-77 88 51
Fil dr
Univ lektor sociologi
023-77 89 33
Univ adjunkt pedagogiskt arbete
023-77 82 42
Fil dr
Univ adjunkt kemi
023-77 88 30
Docent (Tjänstledig)
Univ lektor sociologi
Fil dr
Univ lektor pedagogik
023-77 82 52
Docent
Univ lektor pedagogiskt arbete
023-77 84 87
Doktorand pedagogiskt arbete
Docent
Univ lektor religionsvetenskap inr medier
023-77 82 76
Professor historia, religion
023-77 89 24
Fil dr
Univ lektor kinesiska
023-77 85 82
Professor pedagogiskt arbete
023-77 83 65
Senast granskad: