Utbildning och lärande

Att förstå förutsättningar för lärande, undervisning, omsorg och fostran i samtid, dåtid och framtid.

Profilen Utbildning och lärande forskar om undervisnings- och lärprocesser, villkor och förutsättningar som påverkar barns, ungas och vuxnas möjligheter till kunskapsutveckling och social utveckling. Vår forskning är tvärvetenskaplig och bedrivs inom ett brett område från förskola till högre utbildning.

Inom vår forskning står vanligen barnet, eleven, studenten och läraren i centrum. Vi forskar inom områden som till exempel läsning och skrivning; didaktik inom olika skolämnen; socialt samspel, etik och värderingar, maktförhållanden, ledarskaps- och organisationsfrågor i skola och förskola; den fysiska miljön där undervisningen och lärandet sker. Nyanländas förutsättningar och möjligheter i skolans praktik samt hållbar utveckling i förskola är ytterligare exempel på områden inom profilen.

Vi arbetar mestadels i praktiknära forskningsprojekt, men också med andra typer av projekt bland annat om hur vårt skolväsende i olika tider organiserat och genomfört sitt samhällsuppdrag och vilka pedagogiska tankar som legat till grund för detta. Inom profilen finns kollegiala mötesplatser (grupper) som fördjupar sig inom specifika områden. Dessa är: förskolepedagogik, pedagogiskt ledarskap och pedagogiska miljöer, de samhällsorienterande ämnenas didaktik, naturvetenskapernas, matematikens och teknikens didaktik, språkdidaktik, utbildningshistoria samt mångfald i utbildningssammanhang.

Högskolan Dalarna erhöll våren 2017 rätt att examinera på forskarnivå i pedagogiskt arbete.

Kollegiala mötesplatser

Aktiviteter inom profilen

Utbildningsvetenskapliga seminariet

 

Vecka

Datum

Tid

Lokal

Presentatör

Ämne

3

20 jan.

13.00-15.00

zoom

Tarja Alatalo, Farhana Borg, Eric Backman, Monika Vinterek och Åsa Wedin

Inspiration till och diskussion om lyckade ansökningar av externa forskningsmedel. De fem presentatörerna lyfter olika aspekter som de funnit betydelsefulla i sina ansökningsprocesser.

5

3 feb.

13.00-15.00

zoom

Margaretha Häggström

Ny lektor i bild presenterar sin forskning.

7

17 feb.

13.00-15.00

zoom

Lotta Wedman

Nydisputerad i matematikdidaktik. Presenterar sin avhandling.

9

 

 

 

 Sportlov

 

11

17 mars

13.00-15.00

zoom

Carola Nordbäck

Docent vid Mittuniversitetet

13

31 mars

13.00-15.00

zoom

Anna Annerberg

Nordisk forskning om yrkeslärarutbildning

15

14 april

13.00-15.00

zoom

Åsa Pettersson

 

17

28 april

13.00-15.00

zoom

Céline Rocher Hahlin

Nydisputerad i franska. Presenterar sin avhandling.

19

12 maj

13.00-15.00

zoom

Åsa Wedin

 

21

26 maj

13.00-15.00

zoom

Maria Fredriksson

Önskar diskutera ett artikelutkast om Filosofi som teoretisk utgångspunkt i modern utbildningsvetenskaplig forskning

23

9 juni

13.00-15.00

zoom

Maria Deldén & Gull Törnegren

Gymnasieelevers identitetsskapande processer kopplat till SO-undervisningen.

Forskningspublikationer och projekt

Personal inom forskningsprofilen

Senast granskad:
Senast granskad: