Forskarutbildning - Mikrodataanalys

Högskolan erbjuder forskarutbilning i ämnet Mikrodataanalys.

Ämnesbeskrivning

Ämnet Mikrodataanalys studerar komplexa processer inom näringsliv och samhällsbyggande. Mikrodataanalys är ett flervetenskapligt kunskapsområde som handlar om insamlande, modellering, sammanställning och uttolkning av stora datamängder, samt bakomliggande algoritmer, metoder och tekniker. Mikrodataanalys omfattar flera samverkande delområden såsom artificiell intelligens, beslutsstödssystem, hushållning med begränsade resurser, datamodellering, försöksplanering, fokusgrupper, geografiska informationssystem, visualisering, mättekniker, optimering, prognoser, simulering och statistisk slutledning.

Mål för utbildningen på forskarnivå

De komplexa processer inom näringsliv och samhällsbyggnad som Mikrodataanalys studerar kan schematiskt illustreras med en figur, se nedan. Första delen är insamling av data som kräver kunskap i och om olika mättekniker, men också försöksplanering. Den andra och tredje delen är datafångst, -bearbetning och -lagring som kräver färdigheter i avancerade databasmetoder såsom multidimensionell databassökning, men också förståelse för betydelsen av metadata. Den fjärde delen är analys oftast i form av matematisk modellering av data som kräver färdighet i statistisk modellering, prognosmetoder, simuleringstekniker, visualisering och datamining. Den femte delen är beslutsfattande och handling som kräver förståelse av tekniker som benchmarking och kontrafaktisk analys, men också om ekonomiskt beslutsfattande och om informationsspridning inom organisationer.

Illustration över de komplexa processer inom näringsliv och samhällsbyggnad som Mikrodataanalys studerar.

Illustration över de komplexa processer inom näringsliv och samhällsbyggnad som Mikrodataanalys studerar.

Ansökan om doktorandanställning

Forskarutbildningen i Mikrodataanalys vänder sig till den student som vill skaffa sig färdigheter i mikrodataanalyskedjans alla delar och djup färdighet i någon del. Skicka in en intresseanmälan till Mark Dougherty om du vill bli informerad när annonser släpps.

Kontakt

Studierektor för Mikrodataanalysutbildning

Kenneth Carling
Professor mikrodataanalys
Senast granskad:
Senast granskad: