Litteratur, identitet och transkulturalitet

Forskningen inom gruppen omfattar det kulturella mötet mellan människor i andra länders litteratur.

Forskningen inom gruppen Litteratur, identitet och transkulturalitet har sin grund i det forskningsarbete som Irene Gilsenan Nordins tidigare grupp Postcolonial Studies bedrev. Medan den forskningen huvudsakligen fokuserade på postkoloniell litteratur, har fokus nu breddats till att omfatta det kulturella mötet mellan människor också i andra länders litteratur.

Gruppens medlemmar bedriver forskning primärt inom det litteraturveteskapliga området och studerar skönlitterär produktion från ett antal olika länder, kulturer och epoker – bland annat från den arabiska-, engelska-, franska-, kinesiska, spanska-, ryska-, portugisiska-, tyska-, italienska- och japanskspråkiga världen – ofta ur ett jämförande perspektiv. Gemensamt för gruppen är att man ser skönlitteratur som en konstform av särskild pregnans för förståelsen av frågor som rör mänskliga relationer, samhällsstrukturer, kulturella möten och migration. Transkulturalitet och identitet är centrala begrepp som belyser gruppens ansatser till litteratur som samhällsdiskurs. Dess primära forskningsområden är som följer:

  1. tematiseringen av kulturella möten och identitetsskapande
  2. litterär form och ideologi
  3. litteraturens roll i samhället

Forskargruppen Litteratur, identitet och transkulturalitet ordnar regelbundet seminarier där forskarna kan träffas och presentera sin forskning. Man har även bjudit in internationella forskare att medverka i gruppens forskningsarbete. Forskargruppen har tidigare producerat en samling essäer, Transcultural Identities in Contemporary Literature, som publicerades 2013 av förlaget Rodopi i deras Cross/Cultures-serie. Samlingen fokuserar i fyra tematiska sektioner på migration, kosmopolitanism, multikulturalism och litterär translingualism och utforskar olika varianter av transkulturalism i samtida poesi och fiktiva berättelser från hela världen.

Senast granskad: