SELMA: Self-management i strokerehabilitering

SELMA-projektets huvudsakliga syfte är att införa och utvärdera ett program som stärker förmågan till Self-Management (SELMA) hos svenska patienter med stroke och deras närstående

Logga SELMA-projektet

Bakgrund till projektet 

Livet efter en stroke innebär stora utmaningar för den som drabbas och dess närstående, och den nya tillvaron kan vara kantad av tvivel och svårigheter. Idag sker allt mer vård och rehabilitering efter stroke i hemmet, vilket ställer höga krav på patienten, anhöriga och vårdpersonal. Över hälften av alla patienter rapporterar om känslomässiga och psykosociala behov som inte är tillgodosedda. Detta tyder på ett stort behov av stöttning.

I Storbritannien finns sedan många år Bridges self-management, ett program som utbildar vårdpersonal i förhållningssätt och verktyg som hjälper patienter genom sin rehabilitering genom att stärka deras förmåga till self-management. Detta sker med den unika individen och det som är viktigt för personen i fokus. Programmet är väl beprövat och har visat sig ha goda effekter hos patienter med stroke och andra sjukdomar.

En stor del av SELMA-projektet är att införa och vidareutveckla ett liknande program som kan användas av svensk vårdpersonal hos personer med stroke.

Vad är Self-management?

Self-management är en persons förmåga att hantera utmaningar och hinder i tillvaron, till exempel när man drabbats av en sjukdom. Det kan vara symtom av sjukdomen, konsekvenser av behandlingen eller psykosociala förändringar som ställer nya krav. Self-management innebär bland annat en förmåga att kunna lösa problem, fatta beslut och göra aktiva handlingar för att nå sina mål.

Hur kommer projektet att gå till?

Projektet kommer att genomföras i flera olika delstudier. Först görs ett par inledande studier för att samla kunskap inför införandet av utbildningsprogrammet. Personal på två svenska vårdavdelningar kommer sedan att utbildas samtidigt som vi studerar vad som händer under själva införandeprocessen. Avslutningsvis kommer vi att undersöka om utbildningsprogrammet har påverkan på patienters upplevelser av förmågan att klara aktiviteter som är viktiga i deras vardag, och på vilket sätt personalen införlivat kunskaperna i sitt dagliga arbete.

SELMA-projektet använder sig av fallstudieteknik där de två avdelningarnas införandeprocesser kommer att jämföras. Metoder som kommer att användas är observationer, enkäter och intervjuer av såväl patienter som vårdpersonal.

På gång

I den inledande fasen under våren 2021 ska vi i litteraturstudier ta reda på vilka faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid insatser som syftar till att stärka self-management. Vi ska också undersöka hur personer med stroke upplever förmågan att klara sin vardag och vad self-management innebär för dem. Ungefär 20 patienter från en vårdavdelning i Dalarna ska intervjuas efter hemkomsten från sjukhuset. Vårdpersonal kommer att bistå med rekrytering till och genomförande av intervjuerna. Är du mer nyfiken på dessa studier, kontakta Erika Klockar, doktorand.

Under vårvintern pågår också rekrytering av avdelningar vars personal ska få utbildning i projektets nästa steg. 

Kommande studier

Med start hösten 2021 kommer utbildningsprogrammet Bridges self-management att genomföras bland vårdpersonal på två strokeavdelningar i Sverige, bland annat i form av onlinebaserade workshops. Vårt team håller i utbildningen och guidar vårdpersonalen, som i sin tur förverkligar programmet i sin verksamhet. De erfarenheter och kunskaper som växer fram hos personalen under införandet av programmet kommer att tas till vara och ligga till grund för en fortsatt utveckling. Införandeprocessen av utbildningsprogrammet och dess komponenter kommer att utvärderas genom observationer och undersökningar före och efter införandet.

Forskargrupp

SELMA-projektet drivs av en forskargrupp med experter inom bland annat personcentrerad vård och implementering med professor Marie Elf vid Högskolan Dalarna i spetsen. Våra forskare från Storbritannien är professor Fiona Jones, St. Georges University of London och grundare av Bridges, och professor Tracey Finch, Northumbria University. Från Högskolan Dalarna deltar professor Lars Wallin, postdoktor Maya Kylén och doktorand Erika Klockar. Vidare ingår Catharina Gustavsson, docent och adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna och Region Dalarna samt senior professor Lena von Koch, Karolinska institutet och Charlotte Ytterberg, docent vid Karolinska Institutet, i forskargruppen.

Finansiärer och samarbetspartners

SELMA är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan Dalarna, Region Dalarna, Northumbria University, St Georges University of London och Karolinska institutet. Huvudfinansiär är Forte. 

Logga BridgesLäs mer

Du kan läsa mer om Bridges self-management på deras hemsida

Summary in English 

SELMA is a research project aiming to implement and evaluate a program that strengthens Swedish patients with stroke and their families’ ability to Self-Manage (SELMA). By using the five-stage approach of Bridges self-management, an acknowledged and approved program for educating staff working with patients with long-term health conditions, we want to contribute to a better stroke-care in Dalarna and in Sweden.

The project includes several studies. Initially, we will explore the factors that are important when making changes to enhance self-management in persons who have suffered a stroke and their families.  We will also survey patients appreciation of their ability to self-manage before our interventions. In the second stage, staff at minor stroke-ward units in Sweden will be educated through Bridge’s workshops. This means, for example, to learn to tailor self-management support, focus on the individual and his/hers needs, and to strengthen self-management skills such as goal-setting, action planning and decision making. At the same time, our researchers with experience of person-centered care and implementation, will study the process of introducing this in the ward units. Finally, we will investigate if the intervention has influenced the patient’s ability to self-manage and the staff’s daily work.

SELMA is a multiple case study and the methods to be used are observations, interviews, and self-reporting questionnaires.

The SELMA-project is a collaboration between researchers in Sweden and Great Britain lead by Professor Marie Elf at Högskolan Dalarna, Sweden. The research group includes Professor Fiona Jones, St. Georges University of London and founder of Bridges self-management, professor Tracey Finch, Northumbria University, Great Britain. From Högskolan Dalarna are Professor Lars Wallin, postdoc Maya Kylén and doctoral student Erika Klockar. Further, Catharina Gustavsson, docent and associate Professor at Högskolan Dalarna and Region Dalarna, senior professor Lena von Koch, Karolinska institutet and Charlotte Ytterberg, docent at Karolinska Institutet, Sweden, complete the group.

The main financier of the SELMA-project is Forte.

Senast granskad:
Marie Elf
Professor i Omvårdnad, Projektledare
Linnea McCarthy
Universitetsadjunkt, Projektkoordinator
Erika Klockar
Leg. Sjukgymnast, Doktorand