Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS)

KIPS är ett centrum för implementerings- och patientsäkerhetsforskning vid Högskolan med syftet att utveckla kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på evidensbaserad kunskap.

Nationellt och internationellt satsas omfattande resurser på att producera ny kunskap för förbättrad behandling, vård och omhändertagande inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Likafullt kommer inte alltid betydelsefulla kunskaper och insatser allmänheten, patienter och brukare till godo. Gapet mellan vad vi vet om effektiva behandlingsmetoder och vad vi faktiskt gör är stort och riskerar att ytterligare öka.

KIPS är ett centrum för implementerings- och patientsäkerhetsforskning vid Högskolan Dalarna med syftet att utveckla kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på policy och evidens. Genom forskningsprojekt som involverar olika professioner och discipliner, och som utvecklas i samarbete med personal inom Region Dalarna och kommunerna i Dalarna, bidrar KIPS med ökad kunskap om hur evidens och policy effektivt kan implementeras och tillämpas över tid. 

Vad gör man inom KIPS?

Verksamheten inom KIPS inriktas på följande områden:

  • Interventionsstudier, dvs. utveckling och utvärdering av metoder och strategier avsedda att stödja implementering av evidensbaserad praktik och patientsäkert arbetssätt.
  • Följeforskning, dvs. följa och utvärdera förändringsprojekt inom kommuner och region där riktlinjer och policy implementeras.
  • Tvärsnittsstudier, dvs. enkätundersökningar för att studera olika aspekter av evidensbaserad praktik, patientsäkert arbete och faktorer som påverkar dessa områden.
  • Metodutveckling, dvs. utveckling och validering av instrument för att mäta olika aspekter av evidensbaserad praktik och implementering.
  • Systematiska litteraturöversikter, dvs sammanställningar av litteraturen avseende frågeställningar inom implementeringsfältet. 

Vi strävar efter att involvera beslutsfattare och personal inom region och kommuner i planering och genomförande av våra studier. En viktig del i samarbetet och kunskapsspridningen är den öppna seminarieverksamhet vi bedriver.

KIPS har ett nära samarbete med tre andra forskningscentrum vid Högskolan - The Research Centre for Ageing and Later Life (ReCALL),  The Research centre for Public health and Sports (RePS) och Reproductive, Infant and Child Health (RICH). Vi har också ett väl utvecklat nationellt och internationellt samarbete med många andra forskargrupper. Vi driver även kurser på avancerad och forskarutbildningsnivå om implementering och implementeringsforskning vid högskolan.

Vilka arbetar inom KIPS?

Ett 25-tal medarbetare från olika discipliner vid högskolan, Region Dalarna och kommunerna är engagerade i studier inom KIPS intresseområde. Nedan följer en kort presentation av forskare som är engagerade i centrumets ledning.


Centrumledare för KIPS och professor i omvårdnad. Han är även gästprofessor vid Göteborgs Universitet. Lars har speciellt intresse för forskning inom implementering och kunskapsanvändning och är särskilt engagerad i forskning kring hur man kan öka kunskapen om implementering av personcentrerad vård.


 

Docent i medicinsk vetenskap, adjungerad lektor vid Högskolan Dalarna och anställd som senior forskare vid Centrum för Klinisk Forskning Region Dalarna. Hon har speciellt intresse för forskning inom rehabilitering, hälsopromotion och beteendemedicin, samt implementering av vårdprocesser inom dessa områden.


 

Doktor i socialt arbete med speciellt intresse för utvärdering och implementering. Ett av hennes aktuella forskningsprojekt handlar om implementering av projektet Tillsammans för varje barn i Falu kommun, ett multiprofessionellt samarbete mellan socialtjänst, skola och region för att erbjuda tidiga insatser till barn och ungdomar i riskzon.

 

Sjukgymnast och lektor i medicinsk vetenskap. Hon är intresserad av hur komplexa interventioner implementeras i hälso- och sjukvården och hur sådan implementering kan stödjas. Malin är bland annat involverad i forskningsprojektet IMPROVE, där arbetet för att stödja en mer personcentrerad vård i Region Dalarna följs.   


Sjuksköterska och lektor i omvårdnad. Hon leder flera projekt och är mest inriktad mot patientsäkerhetsforskning. Hon är nationellt ansvarig för en internationell studie, TAILR, där samband mellan omvårdnadskänsliga skador och tillbud och sjuksköterskebemanning på individnivå inom akutsjukvård studeras.    


 

Det finns även ett antal doktorander som arbetar med projekt inom KIPS intresseområden:

Sjukgymnast, idrottstränare och doktorand i arbetsvetenskap. Hennes intresseområden är arbetsmiljö, arbetsförhållanden och ergonomi samt attraktiva och hållbara arbeten. Doktorandprojektet handlar om förbättrad arbetsmiljö inom hästnäringen genom implementering av nya metoder och arbetssätt.


Sjukgymnast och doktorand i vårdvetenskap. Hon är intresserad av forskning om personer med yrsel och ostadighetsproblematik, beteendemedicin, instrument-utveckling och implementering. Hennes doktorandprojekt handlar om att över tid följa enheter i Region Dalarna när de arbetar med att åstadkomma en mer personcentrerad vård.


Kalendarium

Senast granskad:
Kontaktpersoner