Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS)

KIPS är ett centrum för implementerings- och patientsäkerhetsforskning vid Högskolan med syftet att utveckla kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på evidensbaserad kunskap.

Nationellt och internationellt satsas omfattande resurser på att producera ny kunskap för förbättrad behandling, vård och omhändertagande inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Likafullt kommer inte alltid betydelsefulla kunskaper och insatser allmänheten, patienter och brukare till godo. Gapet mellan vad vi vet om effektiva behandlingsmetoder och vad vi faktiskt gör är stort och riskerar att ytterligare öka.

KIPS är ett centrum för implementerings- och patientsäkerhetsforskning vid Högskolan Dalarna med syftet att utveckla kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på policy och evidens. Genom forskningsprojekt som involverar olika professioner och discipliner, och som utvecklas i samarbete med personal inom Region Dalarna och kommunerna i Dalarna, bidrar KIPS med ökad kunskap om hur evidens och policy effektivt kan implementeras och tillämpas över tid. Ett 25-tal medarbetare från olika discipliner vid högskolan, Region Dalarna och kommunerna är engagerade i studier inom KIPS intresseområde.

Vad gör man inom KIPS?

Verksamheten inom KIPS inriktas på följande områden:

  • Interventionsstudier, dvs. utveckling och utvärdering av metoder och strategier avsedda att stödja implementering av evidensbaserad praktik och patientsäkert arbetssätt.
  • Följeforskning, dvs. följa och utvärdera förändringsprojekt inom kommuner och region där riktlinjer och policy implementeras.
  • Tvärsnittsstudier, dvs. enkätundersökningar för att studera olika aspekter av evidensbaserad praktik, patientsäkert arbete och faktorer som påverkar dessa områden.
  • Metodutveckling, dvs. utveckling och validering av instrument för att mäta olika aspekter av evidensbaserad praktik och implementering.
  • Systematiska litteraturöversikter, dvs sammanställningar av litteraturen avseende frågeställningar inom implementeringsfältet. 

Vi strävar efter att involvera beslutsfattare och personal inom region och kommuner i planering och genomförande av våra studier. En viktig del i samarbetet och kunskapsspridningen är den öppna seminarieverksamhet vi bedriver.

KIPS har ett nära samarbete med tre andra forskningscentrum vid Högskolan - The Research Centre for Ageing and Later Life (ReCALL),  The Research centre for Public health and Sports (RePS) och Reproductive, Infant and Child Health (RICH). Vi har också ett väl utvecklat nationellt och internationellt samarbete med många andra forskargrupper. Vi driver även kurser på avancerad och forskarutbildningsnivå om implementering och implementeringsforskning vid högskolan

Senast granskad: