Kunskapsimplementering och patientsäkerhet (KIPS)

KIPS är ett centrum för implementerings- och patientsäkerhetsforskning vid Högskolan med syftet att utveckla kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på evidensbaserad kunskap.

Nationellt och internationellt satsas omfattande resurser på att producera ny kunskap för förbättrad behandling, vård och omhändertagande inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Likafullt kommer inte alltid betydelsefulla kunskaper och insatser allmänheten, patienter och brukare till godo. Gapet mellan vad vi vet om effektiva behandlingsmetoder och vad vi faktiskt gör är stort och riskerar att ytterligare öka.

KIPS är ett centrum för implementerings- och patientsäkerhetsforskning vid Högskolan med syftet att utveckla kunskap som skapar bättre förutsättningar för att bedriva säker vård och omsorg grundad på evidensbaserad kunskap. Genom ett starkt forskningsprogram som involverar olika professioner och discipliner, och som utvecklas i samarbete med personal inom landstinget och kommunerna i Dalarna, bidrar KIPS med ökad kunskap om hur evidens effektivt kan implementeras och tillämpas över tid.

Forskningsområden

  • Interventionsstudier som syftar till utveckling och utvärdering av strategier avsedda att stödja implementering av evidensbaserad kunskap och patientsäkert arbetssätt.
  • Kartläggningsstudier för att urskilja hinder och möjligheter för ökad användning av forskningsresultat och patientsäkert arbete.
  • Metodutveckling med fokus på utveckling och validering av instrument för att värdera kontextfaktorer och mäta forskningsanvändning och evidensbaserat arbetssätt.
  • Systematiska litteraturöversikter för att identifiera kunskapsläget, primärt avseende olika frågeställningar inom implementeringsforskning.

Medarbetare från olika discipliner vid Högskolan Dalarna och Landstinget Dalarna är engagerade inom KIPS och vi har ett nära samarbete med tre andra forskningscentra vid Högskolan - The Research Centre for Ageing and Later Life (ReCALL),  The Research centre for Public health and Sports (RePS) och Reproductive, Infant and Child Health (RICH). Det finns också ett väl utvecklat nationellt och internationellt samarbete med många andra forskargrupper.

Senast granskad: