Validering av eVIS- ett projekt för att främja fysisk aktivitet

Målet med detta forskningsprojekt är att förbättra rehabilitering för personer med långvarig smärta. Projektet finansieras av FORTE, Vetenskapsrådet samt Personskadeförbundet RTP och datainsamlingen beräknas pågå under 2020 och 2021.

Vad är det för projekt?

Vår forskargrupp håller på att utveckla en intervention "e-VISualisering av smärta och fysisk aktivitet" (eVIS). eVIS syftar till att främja och individanpassa fysisk aktivitet hos patienter med långvarig smärta som deltar i multimodalt rehabiliteringsprogram (MMR).

Detta ska ske med stöd av en handledsburen aktivitetsmätare (en Fitbit som finns på vanliga marknaden) och en webbapplikation som utvecklats särskilt för detta ändamål, PAin & TRaining ON-line (PATRON), Nordforce Technology. PATRON visualiserar insamlade objektiva mått på fysisk aktivitet från aktivitetsmätaren och valda aktivitetsmål tillsammans med patientens egna skattningar av dagsform (smärta, tilltro till egen förmåga och läkemedelskonsumtion).

Patient och fysioterapeut kan sen tillsammans använda denna information för att individanpassa den fysiska aktiviteten - med målet att uppnå en hållbar, hälsofrämjande fysisk aktivitetsnivå för personer som lever med långvarig smärta. Projektet är en fortsättning på projektet Fysisk aktivitet och rörelse hos personer med långvarig smärta.

13a_Figur-eVIS.png  

eVIS består av olika komponenter där de viktigaste är Datainsamling, Visualisering och Kommunikation.


eVIS ska snart ska prövas i en klinisk forskningsstudie. Inför detta vill vi säkerställa att interventionen utformats på bästa sätt, både vad gäller innehåll och upplägg. Det är det som Validering av eVIS - ett projekt för att främja fysisk aktivitet handlar om.

Projektet är uppdelat i två delstudier som kommer genomföras under hösten 2020. Delstudie 1, Valideringsstudien, startar i augusti. Delstudie 2, Genomförbarhetsstudien, startar i oktober.

Forskningshuvudman (som är ytterst ansvarig för projektet) är Högskolan Dalarna.

Delstudie 1 - start augusti 2020

Rekryteringen till Delstudie 1 är nu påbörjad.

Till denna studie håller vi på att samla en expertgrupp som kan hjälpa till i processen att utveckla och validera eVIS. Vi vänder oss till personer med särskild erfarenhet och kompetens inom området rehabilitering för personer med långvarig smärta.

Om du har blivit kontaktad av oss med en förfrågan om att delta i denna studie, så är det för att vi, genom våra nätverk inom klinik och forskning, har fått veta att du kan vara en lämplig person, som kan bidra med den särskilda expertis som vi eftersöker.

Hur går studien till?

Personer med särskild kompetens/erfarenhet inom området (patientrepresentanter, erfarna kliniker inom specialist- och primärvård samt forskare med erfarenhet av valideringsprocesser) tillfrågas om att ingå i en expertgrupp. Det är denna grupp som du är tillfrågad att delta i.

Valideringsstudien går till så att expertgruppen först får ta del av material som presenterar interventionen eVIS. Materialet består dels av några kortare filmsekvenser (2-3 minuter långa) som beskriver interventionen och dess olika moment samt skriftligt instruktionsmaterial.

Expertgruppens deltagare får sedan fylla i ett webbformulär, ett sk valideringsprotokoll, och på en fyrgradig skala ange hur relevant, enkel och säker interventionen bedöms vara (både helheten, och dess delar). Det finns också utrymme att lägga till egna kommentarer.

Därefter kommer en konsensuspanel, bestående av forskargruppen, att göra justeringar av interventionen utifrån de synpunkter som framkommit från expertgruppen. Sedan får expertgruppen göra en ny skattning, genom att fylla i valideringsprotokollet igen. Valideringsprocessen upprepas tills interventionen har uppnått tillfredsställande s.k. innehållsvaliditet (den är relevant, enkel och säker) - det brukar räcka med 2 till 3 expertgruppsomgångar. Utvecklingen av formuläret och valideringen sker enligt publicerade riktlinjer för utveckling och innehållsvalidering.

Valideringsprocessen

Valideringsprocessen_NY.png

Så här går valideringsprocessen till


Expertgruppen kommer bestå av ca 10-14 personer. Som medlem i expertgruppen kommer du att få fylla i det webbaserade formuläret vid minst ett, och upp till tre tillfällen med start vecka 35, med två veckor emellan, dvs längst till och med vecka 39. Du kommer att kunna fylla i formuläret på en plats du väljer själv så länge du har åtkomst till en dator (eller mobiltelefon) och uppkoppling till internet.

Vi beräknar att det tar ca 30 minuter att titta på filmsekvenser och läsa material och mellan 1-1,5 timme att fylla i formuläret. Den sammanlagda tiden som du behöver avsätta per valideringsomgång är alltså ca 2 timmar. Från det att du får formuläret har du en arbetsvecka på dig att besvara formuläret, dvs om du får formuläret på måndag morgon har du fram till fredag eftermiddag på dig att besvara det. Ett krav för medverkan i studien är att du kan fylla i valideringsprotokollet inom föreskriven tid.

Första tillfället inleds med ett kortare uppstartsmöte via länk, max 20 min, för att presentera hur det hela går till. Uppstartsmöte kommer erbjudas vid minst tre olika tidpunkter för att möjliggöra en tid som passar, länk till detta möte skickas ut i förväg via mail. Projektansvariga kommer vara tillgängliga online för att svara på frågor under expertskattandet.

Försäkring och ersättning

Det kostar inget att delta i projektet och ingen ersättning betalas ut för de som väljer att delta.

Deltagandet är frivilligt

Ditt deltagande i projektet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill avbryta ditt deltagande under projektets gång, kan du kontakta någon av de ansvariga för projektet.

Vad händer med mina uppgifter?

All insamlad data kommer att kodas och förvaras på Högskolan Dalarnas lösenordskyddade dataserver. Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Personuppgiftsansvarig är Högskolan Dalarna.

De uppgifter vi samlar kommer att användas för statistiska beräkningar gällande innehållsvaliditet samt för att identifiera saker som kan behöva förändras/förtydligas/tas bort i genomförandet av eVIS. All presentation av projektets resultat kommer att ske på gruppnivå och inga enskilda forskningspersoner kommer att kunna identifieras.

Enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) har du rätt att gratis en gång per år få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du har också möjlighet att begära att dina personuppgifter raderas eller att användningen av dessa begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta Högskolan Dalarnas dataskyddsombud genom att mejla dataskydd@du.se. Om du vill klaga över hur dina personuppgifter behandlats kan du göra det hos Datainspektionen.

Hur länge sparas mina uppgifter?

De uppgifter som samlas om dig kommer att lagras på Högskolan Dalarnas dataserver i 10 år efter projektets avslut och kommer endast att användas på det sätt som du gett ditt samtycke till. Om du har frågor om personuppgiftsbehandling eller vill ångra ditt samtycke ska du kontakta dataskydd@du.se.

Delstudie 2 - startar oktober 2020

Senast granskad: