Forskningscentrum för Folkhälsa och Idrott (RePS)

Arbetet i RePS berör främst våra stora folkhälsosjukdomar, som exempelvis hjärt-kärl sjukdomar och besvär och sjukdomar i rörelseapparaten, samt idrott.

Arbete och forskning inom folkhälsa och idrott innefattar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Ett fysiskt aktivt liv är på flera sätt kopplat till hälsa och fysisk prestation och har idag en alltmer framträdande roll vid prevention av flertalet av våra vanligaste sjukdomar. Med syfte att stötta sådan forskning och kunskapsspridning har under 2018 inrättas ett forskningscentrum för folkhälsa och idrott (Research centre for Public health and Sports, RePS) vid Högskolan Dalarna. 

Arbetet i RePS berör flera av våra stora folkhälsosjukdomar, till exempel besvärstillstånd och sjukdomar i rörelseapparaten, hjärt- och kärlsjukdomar, samt olika perspektiv på idrottsutövande relaterade till skolidrott, hälsofrämjande fysisk aktivitet och elitidrott. Vi studerar komplexa sambandstrukturer rörande hälsa/ohälsa och fysisk prestation med hjälp av bland annat Svenska kvalitetsregister, fältobservationer och moderna laboratorium. Vi hanterar ett brett spektrum av vetenskapliga metoder som bland annat inkluderar artificiell intelligens. Våra samverkanspartners omfattar kommuner och landsting, idrotts- och fritidssektorn, näringsliv, nationella och internationella forsknings-institutioner. Ett viktigt mål för 2018-20 är att bygga och etablera nationella och internationella nätverk. Vår forskning har som central uppgift att generera och förmedla samhällsrelevant kunskap och kompetens som ger förutsättningar för en förbättrad hälsa, prestationsförmåga och välbefinnande på lika villkor.

Forskningen vid RePS är tvärvetenskaplig och berör bland annat följande områden:

  • Interventionsstudier som syftar till utveckling och utvärdering av prevention, behandlingsstrategier och fysisk prestation
  • Prediktionsstudier för att urskilja "tidiga markörer" med syfte att individanpassa rehabilitering
  • Metodutveckling med fokus på validering av behandling/instrument
  • Epidemiologiska studier med syfte att identifiera riskfaktorer för ohälsa
  • Systematiska litteraturöversikter för att identifiera kunskapsläget i aktuella samhällsfrågor
  • Studier om utbildning inom idrott och hälsa, såväl i skolan som i högre utbildning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt frågor om lärande, rörelsekulturer, inkludering och bedömning.

RePS samarbetar med flera andra forskningscentrum vid Högskolan Dalarna och andra universitet. I våra forskningsprojekt finns också väl utvecklade nationella och internationella samarbeten med flertalet forskargrupper och forskningsnätverk.

Forskningsseminarier våren 2020

Torsdag 23/1 kl. 13.30-15.30 i Jerusalem och Zoom

Tisdag 10/3 kl. 13.30-15.30 i Jerusalem och Zoom, Tobias Rudholm Feldreich presenterar bl.a. vad en nodsamordnare på CKF gör

Torsdag 23/4 kl. 13.30-15.30 i Jerusalem och Zoom, Anna-Karin Lindqvist och Stina Rutberg fysioterapeuter Luleå Universitet presenterar projektet ”Aktiva skoltransporter för barn och ungdomar”

Onsdag 17/6 kl. 13.30-15.30 i Jerusalem och Zoom, Karl Gummesson ”Psykosociala risker inom psykiatrin”

Kalendarium

Senast granskad: