Vetenskapsrådets inspel till nästa forskningsproposition

Vetenskapsrådet efterfrågar en ökad satsning på fri forskning och forskningsinfrastruktur i regeringens kommande forskningsproposition.
Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 

Forskning för framtiden

Vetenskapsrådets inspel

Regeringens mål är att Sverige ska vara ett av världens främsta forsknings- och innovationsländer och en ledande kunskapsnation. För att möta samhällsutmaningarna och nå regeringens mål måste forskningspolitiken vara långsiktig och skapa stabila villkor för systemets olika aktörer, menar Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör. Mer resurser krävs för fri forskning och forskningsinfrastruktur.

Samtidigt behöver resultaten av forskningen, den nyvunna kunskapen, snabbare komma samhället till gagn. Då krävs det även insatser för vetenskaplig rådgivning och öppen tillgång till forskningsresultat.

Läs Vetenskapsrådets analys och inspel till nästa forskningspolitiska proposition

Gemensamt inspel från sex forskningsfinansiärer

De sex statliga forskningsfinansiärerna Formas, Forte, Vinnova, Vetenskapsrådet, Energimyndigheten och Rymdstyrelsen har också, utifrån sina olika uppdrag, gjort en gemensam analys som underlag till regeringens forskningspolitik.

Man har gjort en samlad bedömning av de förändringar som behövs i forsknings- och innovationssystemet för att nå det forskningspolitiska målet och för att vi ska klara Agenda 2030:s ambitiösa mål.

Förslagen är centrerade runt fyra huvudsakliga inriktningar:

  1. Forskning och innovation är drivkraften för ett hållbart samhälle
  2. Investera i en forskningsinfrastruktur i världsklass
  3. Insatser för ett effektivt forskningssystem
  4. Främja europeiskt och internationellt forsknings- och innovationssamarbete

Läs finansiärernas gemensamma inspel: Forskning och innovation för framtiden